Nyckeltal för Locus RePower AB

Information 2023-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 369
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 229
Total omsättning 4 598
Rörelsens kostnader 2023-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 11 731
Personalkostnader 0
Avskrivningar 12 180
Summa rörelsekostnader -23 911
Rörelseresultat -19 312
Resultat 2023-12
Resultat före skatt -51 197
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -19 320
Årets resultat -51 197
Jämförelsestörande poster 2023-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 134
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 142
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 320
Bokslutsdispositioner 2023-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -31 877
Balansräkning 2023-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 210 076
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 210 076
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 118 461
2023-12
Summa anläggningstillgångar 328 537

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2023-12
Kundfordringar 30
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 350
Övriga kortfristiga fordringar 4 990
Summa kortfristiga fordringar 5 370
Kassa och bank 2023-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 1 180
2023-12
Summa omsättningstillgångar 6 550
Summa tillgångar 335 087

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2023-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 284 200
Årets resultat -51 197
Summa fritt eget kapital 233 003
2023-12
Summa eget kapital 233 028
Summa obeskattade reserver 31 877
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2023-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 65 000
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 65 000
Kortfristiga skulder 2023-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 1 123
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 798
Övriga kortfristiga skulder 1 260
Summa kortfristiga skulder 5 181
2023-12
Summa eget kapital och skulder 335 087

Noter

2023-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2023-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2023-12
Kassalikviditet (%) 126,42 %
Soliditet (%) 76,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,53 %
Riskbuffert (%) -5,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -445,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord