Nyckeltal för Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 002 7 085 8 575 9 085
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 374 14 26 89
Total omsättning 9 376 7 099 8 601 9 174
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 544 3 700 4 985 4 689
Övriga externa kostnader 642 556 584 938
Personalkostnader 1 866 1 911 2 151 2 762
Avskrivningar 51 75 48 49
Summa rörelsekostnader -6 103 -6 242 -7 768 -8 438
Rörelseresultat 3 273 856 834 736
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 3 271 636 931 809
Skatt 684 135 208 184
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 271 846 837 744
Årets resultat 2 587 502 723 625
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 6 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 10 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 271 846 837 744
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -210 94 65
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 5 27 57
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 5 27 57
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 1 303 1 322 1 340
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 151 197 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 151 1 500 1 322 1 340
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 151 1 505 1 349 1 397

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 453 1 594 1 212 2 322
Summa varulager 1 453 1 594 1 212 2 322
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 165 815 294 448
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 320 211 133
Summa kortfristiga fordringar 199 1 135 505 581
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 598 709 733 4 600
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 5 250 3 439 2 450 7 503
Summa tillgångar 5 401 4 944 3 799 8 901

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 198 1 197 474 5 849
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 587 502 723 625
Summa fritt eget kapital 2 785 1 699 1 197 6 474
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 2 885 1 799 1 297 6 574
Summa obeskattade reserver 1 645 1 645 1 435 1 529
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 75 34 43
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 851 1 425 1 033 755
Summa kortfristiga skulder 870 1 500 1 067 798
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 5 401 4 944 3 799 8 901

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 3 3 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 500 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 436,44 % 122,93 % 116,03 % 649,25 %
Soliditet (%) 75,86 % 60,91 % 61,98 % 86,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 79,83 % 28,09 % 35,55 % 9,66 %
Riskbuffert (%) 60,21 % 16,80 % 21,90 % 8,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 46,63 % 11,80 % 9,73 % 8,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord