Nyckeltal för Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 085 8 575 9 085 10 043
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 26 89 20
Total omsättning 7 099 8 601 9 174 10 063
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 700 4 985 4 689 4 398
Övriga externa kostnader 556 584 938 939
Personalkostnader 1 911 2 151 2 762 1 736
Avskrivningar 75 48 49 119
Summa rörelsekostnader -6 242 -7 768 -8 438 -7 192
Rörelseresultat 856 834 736 2 870
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 636 931 809 2 512
Skatt 135 208 184 557
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 846 837 744 2 883
Årets resultat 502 723 625 1 955
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 6 8 14
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 3 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 846 837 744 2 883
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -210 94 65 -371
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 5 27 57 88
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 27 57 88
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 1 303 1 322 1 340 1 359
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 197 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 500 1 322 1 340 1 359
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 1 505 1 349 1 397 1 446

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 594 1 212 2 322 2 558
Summa varulager 1 594 1 212 2 322 2 558
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 815 294 448 968
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 320 211 133 27
Summa kortfristiga fordringar 1 135 505 581 995
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 709 733 4 600 3 597
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 3 439 2 450 7 503 7 150
Summa tillgångar 4 944 3 799 8 901 8 597

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 1 197 474 5 849 3 894
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 502 723 625 1 955
Summa fritt eget kapital 1 699 1 197 6 474 5 849
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 799 1 297 6 574 5 949
Summa obeskattade reserver 1 645 1 435 1 529 1 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 75 34 43 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 425 1 033 755 1 001
Summa kortfristiga skulder 1 500 1 067 798 1 054
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 4 944 3 799 8 901 8 597

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 122,93 % 116,03 % 649,25 % 435,67 %
Soliditet (%) 60,91 % 61,98 % 86,52 % 82,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,09 % 35,55 % 9,66 % 40,47 %
Riskbuffert (%) 16,80 % 21,90 % 8,36 % 33,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,80 % 9,73 % 8,19 % 28,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!