Nyckeltal för Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 575 9 085 10 043 9 463
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 89 20 33
Total omsättning 8 601 9 174 10 063 9 496
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 985 4 689 4 398 5 007
Övriga externa kostnader 584 938 939 797
Personalkostnader 2 151 2 762 1 736 2 333
Avskrivningar 48 49 119 129
Summa rörelsekostnader -7 768 -8 438 -7 192 -8 266
Rörelseresultat 834 736 2 870 1 229
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 931 809 2 512 1 433
Skatt 208 184 557 319
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 837 744 2 883 1 233
Årets resultat 723 625 1 955 1 115
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 8 14 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 837 744 2 883 1 233
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 94 65 -371 200
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 27 57 88 119
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 27 57 88 119
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 1 322 1 340 1 359 1 377
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 70
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 322 1 340 1 359 1 447
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 1 349 1 397 1 446 1 566

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 212 2 322 2 558 1 287
Summa varulager 1 212 2 322 2 558 1 287
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 294 448 968 801
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 211 133 27 176
Summa kortfristiga fordringar 505 581 995 977
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 733 4 600 3 597 3 750
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 2 450 7 503 7 150 6 014
Summa tillgångar 3 799 8 901 8 597 7 580

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 474 5 849 3 894 2 779
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 723 625 1 955 1 115
Summa fritt eget kapital 1 197 6 474 5 849 3 894
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 1 297 6 574 5 949 3 994
Summa obeskattade reserver 1 435 1 529 1 594 1 223
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 43 53 319
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 033 755 1 001 2 044
Summa kortfristiga skulder 1 067 798 1 054 2 363
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 3 799 8 901 8 597 7 580

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 116,03 % 649,25 % 435,67 % 200,04 %
Soliditet (%) 61,98 % 86,52 % 82,86 % 64,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,55 % 9,66 % 40,47 % 25,19 %
Riskbuffert (%) 21,90 % 8,36 % 33,53 % 16,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,73 % 8,19 % 28,71 % 13,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!