Nyckeltal för Ljungby Dykarskola AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 914 909 792 688
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 0 1 0
Total omsättning 933 909 793 688
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -21 27 129 0
Råvaror och förnödenheter 0 565 659 409
Handelsvaror 418 0 0 0
Övriga externa kostnader 305 273 157 191
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 103 58 56 56
Summa rörelsekostnader -805 -923 -1 001 -656
Rörelseresultat 86 41 49 32
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 52 41 49 32
Skatt 12 9 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 41 49 32
Årets resultat 40 32 49 32
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 41 49 32
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -33 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 290 40 86 141
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 290 40 86 141
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 5 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 5 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 300 45 86 141

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 367 388 361 232
Summa varulager 367 388 361 232
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 55 8 6 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 55 8 6 8
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 221 239 154 166
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 643 635 521 406
Summa tillgångar 944 680 607 547

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 98 66 17 -15
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 40 32 49 32
Summa fritt eget kapital 138 98 66 17
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 188 148 116 67
Summa obeskattade reserver 33 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 560 411 390 383
Summa långfristiga skulder 560 411 390 383
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 65 11 28 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 110 73 95
Summa kortfristiga skulder 162 121 101 96
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 944 680 607 547

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 75 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 75 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 170,37 % 204,13 % 158,42 % 181,25 %
Soliditet (%) 22,49 % 21,76 % 19,11 % 12,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,03 % 27,70 % 42,24 % 47,76 %
Riskbuffert (%) 8,97 % 6,03 % 8,07 % 5,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,19 % 4,51 % 6,19 % 4,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!