Nyckeltal för Ljud- & Bildfokus Sven Liljenfeldt Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 148 5 784 10 730 14 822
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 278 263 186
Total omsättning 6 195 6 062 10 993 15 008
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 200 3 839 7 974 10 007
Övriga externa kostnader 1 459 1 930 3 268 4 521
Personalkostnader 1 558 1 094 1 195 2 305
Avskrivningar 61 115 164 161
Summa rörelsekostnader -6 278 -6 978 -12 601 -16 994
Rörelseresultat -84 -2 384 -1 608 -1 986
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -85 -2 525 -1 775 -2 186
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -85 -2 525 -1 775 -2 186
Årets resultat -85 -2 525 -1 775 -2 186
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 142 167 201
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -85 -2 525 -1 775 -2 186
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 50
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 50
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 244 306 412 414
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 244 306 412 414
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 244 306 412 464

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 331 357 1 891 4 267
Summa varulager 331 357 1 891 4 267
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 448 687 596 1 006
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 469 1 608 1 060
Övriga kortfristiga fordringar 164 238 374 894
Summa kortfristiga fordringar 612 2 394 2 578 2 960
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 482 527 0 64
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 426 3 278 4 469 7 290
Summa tillgångar 1 670 3 584 4 881 7 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 125 125 125 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 175
Summa bundet eget kapital 525 525 525 575
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -125 2 400 -125 -175
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 775 2 186
Årets resultat -85 -2 525 -1 775 -2 186
Summa fritt eget kapital -210 -125 -125 -175
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 315 400 400 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 564 2 613
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 2 564 2 613
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 221 410 1 593 3 757
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 859 2 565 0 191
Övriga kortfristiga skulder 275 209 324 793
Summa kortfristiga skulder 1 355 3 184 1 917 4 741
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 670 3 584 4 881 7 754

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 2 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 101 811 0 1 687
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 399 268 0 609
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 000 8 000 8 000 8 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 2 750 3 050
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 2 564 2 613
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 80,74 % 91,74 % 134,48 % 63,78 %
Soliditet (%) 18,86 % 11,16 % 8,20 % 5,16 %
Avkastning på eget kapital (%) -26,98 % -631,25 % -443,75 % -546,50 %
Riskbuffert (%) -5,12 % -70,95 % -36,67 % -28,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,42 % -46,11 % -18,10 % -16,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 367 270 0 281
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!