Koncernredovisning för Liseberg Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 878 965 42 516 1 256 540 1 228 780
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 525 709 70 896 117 012 32
Total omsättning 1 404 674 113 412 1 373 552 1 228 812
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 104 119 4 118 163 549 161 253
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 232 408 144 073 338 914 333 327
Personalkostnader 367 813 244 385 505 337 503 991
Avskrivningar 159 801 206 784 154 369 148 799
Summa rörelsekostnader -864 141 -599 360 -1 162 169 -1 147 370
Rörelseresultat 497 718 -543 024 205 876 81 444
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 490 901 -552 555 198 963 74 596
Skatt 49 488 -112 532 33 163 15 716
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 490 901 -552 555 198 963 74 596
Årets resultat 481 627 -440 024 125 712 84 880
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 462 248 51
Externa ränteintäkter 8 094 3 421 1 165 886
Räntekostnader till koncernföretag 14 541 12 607 8 062 6 870
Externa räntekostnader 370 807 264 915
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 490 901 -552 555 198 963 74 596
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 40 214 0 -40 088 26 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 5 805 7 520 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 805 7 520 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 721 244 851 452 830 022 719 510
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 906 270 971 814 951 805 1 003 010
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 092 690 444 511 270 622 86 923
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 720 204 2 267 777 2 052 449 1 809 443
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 64 196 115 751 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 64 196 115 751 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 790 210 2 391 050 2 052 450 1 809 450

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 19 104 21 986 15 974 18 154
Summa varulager 19 104 21 986 15 974 18 154
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 15 298 1 690 35 692 34 823
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 39 336 301 0 23 011
Övriga kortfristiga fordringar 107 277 48 030 8 598 13 347
Summa kortfristiga fordringar 161 911 50 021 44 290 71 181
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 409 7 534 12 226 18 909
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 190 424 79 541 72 490 108 244
Summa tillgångar 2 980 630 2 470 590 2 124 940 1 917 690

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 42 000 42 000 42 000 42 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 711 667 711 667 711 687 680 178
Summa bundet eget kapital 753 667 753 667 753 687 722 178
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 89 395 529 407 372 165 339 093
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 31 509 0
Årets resultat 481 627 -440 024 125 712 84 880
Summa fritt eget kapital 571 022 89 383 529 386 423 973
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 324 690 843 050 1 283 070 1 146 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 138 308 160 842 158 233 126 070
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 319 060 1 302 750 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 496 091 365 189
Övriga långfristiga skulder 1 196 1 273 1 343 1 427
Summa långfristiga skulder 1 320 250 1 304 020 497 434 366 616
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 65 545 69 655 57 579 51 526
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 4 188 0
Övriga kortfristiga skulder 131 837 93 017 124 432 227 327
Summa kortfristiga skulder 197 382 162 672 186 199 278 853
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 980 630 2 470 590 2 124 940 1 917 690

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 776 442 1112 1112
Löner till styrelse & VD 4 172 4 024 3 955 3 265
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 270 269 179 116 368 272 365 316
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 93 433 68 085 135 349 134 812
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 10 000 10 000
Övriga säkerheter 0 0 749 0
Summa säkerheter 0 0 10 749 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 20 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 20 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 600 000 1 600 000 800 000 800 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 319 060 1 302 750 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 86,80 % 35,38 % 30,35 % 32,31 %
Soliditet (%) 44,44 % 34,12 % 60,38 % 59,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,06 % -65,54 % 15,51 % 6,51 %
Riskbuffert (%) 15,99 % -22,74 % 8,54 % 3,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 54,15 % -1 331,19 % 15,17 % 5,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 354 414 335 331
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 883 345 47 756 1 265 200 1 230 820
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 179 420 70 896 117 012 32
Total omsättning 1 062 765 118 652 1 382 212 1 230 852
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 104 119 4 118 163 549 161 253
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 236 431 151 610 362 850 346 499
Personalkostnader 370 966 247 796 507 680 506 264
Avskrivningar 153 445 156 731 145 481 129 611
Summa rörelsekostnader -864 961 -560 255 -1 179 560 -1 143 627
Rörelseresultat 197 804 -451 762 197 145 87 220
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 478 992 -400 531 82 583 -18 336
Skatt 43 759 -98 692 9 425 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 478 992 -459 294 192 212 85 999
Årets resultat 475 447 -391 677 34 180 -2 541
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 286 699 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 8 784 5 102 248 51
Externa ränteintäkter 264 462 3 814 886
Räntekostnader till koncernföretag 14 272 12 329 8 062 1 250
Externa räntekostnader 287 767 933 908
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 478 992 -459 294 192 212 85 999
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 40 214 -89 838 -38 978 15 795
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 58 763 -109 629 -104 335
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 5 805 7 520 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 805 7 520 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 473 902 518 139 497 177 432 146
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 904 579 968 761 948 156 1 000 780
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 89 432 54 815 144 799 41 922
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 467 913 1 541 715 1 590 132 1 474 848
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 286 699 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 101 712 115 909 115 909
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 63 616 109 913 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 252 805 406 019 310 303 310 303
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 726 520 1 955 250 1 900 440 1 785 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 19 104 21 986 15 974 18 154
Summa varulager 19 104 21 986 15 974 18 154
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 15 083 1 690 31 686 34 161
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 32 605 320 5 933 27 127
Övriga kortfristiga fordringar 66 880 15 002 6 521 8 814
Summa kortfristiga fordringar 114 568 17 012 44 140 70 102
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 409 7 484 12 226 18 909
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 143 081 46 482 72 340 107 165
Summa tillgångar 1 869 600 2 001 740 1 972 780 1 892 310

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 42 000 42 000 42 000 42 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 415 13 604 8 400 8 400
Summa bundet eget kapital 54 415 55 604 50 400 50 400
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 304 882 695 371 634 887 657 708
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 31 509 0
Årets resultat 475 447 -391 677 34 180 -2 541
Summa fritt eget kapital 780 329 303 694 700 576 655 167
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 834 744 359 298 750 976 705 567
Summa obeskattade reserver 584 083 584 083 642 846 533 217
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 17 870 20 407 9 425 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 235 927 837 406 383 786 373 575
Övriga långfristiga skulder 1 196 1 273 1 343 1 427
Summa långfristiga skulder 237 123 838 679 385 129 375 002
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 226 18 737 45 872 43 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 21 632 93 993 4 188 0
Övriga kortfristiga skulder 127 926 86 539 134 339 234 636
Summa kortfristiga skulder 195 784 199 269 184 399 278 528
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 869 600 2 001 740 1 972 780 1 892 310

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 775 441 1111 1111
Löner till styrelse & VD 2 848 2 713 2 509 2 095
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 270 269 179 116 368 272 365 316
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 92 418 66 986 134 208 133 857
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000
Övriga säkerheter 749 749 749 0
Summa säkerheter 10 749 10 749 10 749 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 63,32 % 12,29 % 30,57 % 31,96 %
Soliditet (%) 67,67 % 39,45 % 62,08 % 58,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,86 % -58,16 % 15,69 % 7,83 %
Riskbuffert (%) 23,92 % -23,39 % 8,98 % 4,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 52,58 % -989,17 % 14,48 % 6,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 352 412 334 331
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!