Koncernredovisning för Linköpings Stadshus AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 313 000 8 988 000 7 400 000 7 770 000
Aktiverat arbete för egen räkning 159 000 166 000 162 000 162 000
Övriga rörelseintäkter 279 000 2 087 000 168 000 62 000
Total omsättning 13 751 000 11 241 000 7 730 000 7 994 000
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 035 000 832 000 632 000 766 000
Handelsvaror 6 074 000 2 596 000 1 568 000 1 922 000
Övriga externa kostnader 2 627 000 2 334 000 2 063 000 1 876 000
Personalkostnader 1 154 000 1 127 000 1 063 000 1 062 000
Avskrivningar 1 571 000 1 669 000 1 454 000 1 379 000
Summa rörelsekostnader -12 461 000 -8 558 000 -6 780 000 -7 005 000
Rörelseresultat 1 267 000 2 659 000 915 000 967 000
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 042 000 2 448 000 662 000 700 000
Skatt 176 000 54 000 151 000 134 000
Minoritetsintressen 0 0 284 000 0
Resultat efter finansnetto 1 042 000 2 448 000 662 000 700 000
Årets resultat 866 000 2 394 000 511 000 566 000
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 19 000 3 000 7 000 5 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 246 000 217 000 262 000 275 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 042 000 2 448 000 662 000 700 000
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 3 000
Patent, licenser mm 109 000 11 000 8 000 9 000
Goodwill 0 1 000 6 000 10 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 72 000 122 000 86 000 57 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 181 000 134 000 100 000 79 000
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 17 242 000 16 938 000 16 198 000 15 295 000
Maskiner 9 906 000 10 199 000 9 764 000 9 340 000
Inventarier 755 000 779 000 645 000 187 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 088 000 2 280 000 3 192 000 3 262 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 23 000
Summa materiella anläggningstillgångar 30 991 000 30 196 000 29 799 000 28 107 000
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 000 0 53 000 42 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 55 000 58 000 64 000 63 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 119 000 121 000 138 000 116 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 31 291 000 30 451 000 30 037 000 28 302 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 631 000 420 000 329 000 310 000
Summa varulager 631 000 420 000 329 000 310 000
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 898 000 729 000 490 000 561 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 000
Övriga kortfristiga fordringar 5 035 000 1 835 000 1 696 000 1 821 000
Summa kortfristiga fordringar 5 933 000 2 564 000 2 186 000 2 383 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 078 000 784 000 308 000 212 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 642 000 3 768 000 2 823 000 2 905 000
Summa tillgångar 38 933 000 34 219 000 32 860 000 31 207 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 633 600 1 634 000 1 634 000 1 633 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 633 600 1 634 000 1 634 000 1 633 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 8 222 400 6 014 000 5 483 000 5 398 400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 866 000 2 394 000 511 000 566 000
Summa fritt eget kapital 9 088 400 8 408 000 5 994 000 5 964 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 722 000 10 042 000 7 628 000 7 598 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 284 000 0
Summa avsättningar 2 513 000 2 317 000 2 408 000 2 341 000
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 975 000 10 278 000 12 537 000 12 187 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 437 000 422 000 415 000 375 000
Summa långfristiga skulder 11 412 000 10 700 000 12 952 000 12 562 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 753 000 7 868 000 7 343 000 6 480 000
Leverantörsskulder 811 000 752 000 679 000 617 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 000
Övriga kortfristiga skulder 5 722 000 2 540 000 1 566 000 1 608 000
Summa kortfristiga skulder 14 286 000 11 160 000 9 588 000 8 706 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 38 933 000 34 219 000 32 860 000 31 207 000

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1368 1388 1400 1381
Löner till styrelse & VD 23 000 22 000 21 000 22 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 751 000 724 000 683 000 666 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 360 000 350 000 332 000 335 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 50 000 50 000 60 000
Fastighetsinteckningar 0 0 402 000 402 000
Övriga säkerheter 1 127 000 129 000 246 000 102 000
Summa säkerheter 1 127 000 179 000 698 000 564 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 000 1 000 0
Summa ansvarsförbindelser 0 1 000 1 000 0
Beviljad checkräkningskredit 420 000 420 000 0 706 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 49,08 % 30,00 % 26,01 % 29,81 %
Soliditet (%) 27,54 % 29,35 % 23,21 % 24,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,72 % 24,38 % 8,68 % 9,21 %
Riskbuffert (%) 2,35 % 6,80 % 1,65 % 1,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,98 % 24,82 % 5,41 % 5,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 566 537 503 498
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Linköpings Stadshus AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 000 7 000 51 000 49 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 7 000 7 000 51 000 49 000
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 000 12 000 57 000 57 000
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -13 000 -12 000 -57 000 -57 000
Rörelseresultat -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 85 000 103 000 78 000 338 000
Skatt 60 000 111 000 103 000 37 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 000 103 000 4 000 276 000
Årets resultat 394 000 597 000 427 000 492 000
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 165 000 152 000 70 000 357 000
Ränteintäkter från koncernföretag 28 000 23 000 24 000 20 000
Externa ränteintäkter 0 0 1 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 102 000 67 000 85 000 93 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 000 103 000 4 000 276 000
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 369 000 605 000 452 000 191 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 74 000 62 000
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 165 000 152 000 70 000 357 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 446 000 2 151 000 1 911 000 1 561 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 994 000 14 613 000 13 992 000 13 437 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 14 994 000 14 613 000 13 992 000 13 437 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 476 000 390 000 349 000 363 000
Övriga kortfristiga fordringar 22 000 76 000 89 000 100 000
Summa kortfristiga fordringar 498 000 466 000 438 000 463 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 000 9 000 7 000 6 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 513 000 475 000 445 000 469 000
Summa tillgångar 15 507 000 15 088 000 14 437 000 13 906 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 633 600 1 634 000 1 634 000 1 633 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 633 600 1 634 000 1 634 000 1 633 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 025 400 4 603 000 4 359 000 4 055 400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 394 000 597 000 427 000 492 000
Summa fritt eget kapital 5 419 400 5 200 000 4 786 000 4 547 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 053 000 6 834 000 6 420 000 6 181 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 74 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 037 000 3 808 000 5 200 000 4 600 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 037 000 3 808 000 5 200 000 4 600 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 365 000 4 400 000 2 750 000 3 025 000
Leverantörsskulder 0 0 0 3 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 000 7 000 31 000 7 000
Övriga kortfristiga skulder 30 000 39 000 36 000 16 000
Summa kortfristiga skulder 4 417 000 4 446 000 2 817 000 3 051 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 15 507 000 15 088 000 14 437 000 13 906 000

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 000 4 000 4 000 5 000
Summa ansvarsförbindelser 4 000 4 000 4 000 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 168 000 175 000 182 200 189 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 11,61 % 10,68 % 15,80 % 15,37 %
Soliditet (%) 45,48 % 45,29 % 44,47 % 44,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,21 % 1,51 % 0,06 % 4,43 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,31 % -0,44 % 1,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -242,86 % 514,29 % -158,82 % 373,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!