Nyckeltal för Lindéns Segelmakeri & Presenningsfabrik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 092 3 284 3 925 4 297
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 395 2 104
Total omsättning 4 110 3 679 3 927 4 401
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 124 1 113 1 569 1 029
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 098 619 744 952
Personalkostnader 1 337 1 256 1 164 1 248
Avskrivningar 535 363 356 1 066
Summa rörelsekostnader -4 094 -3 351 -3 833 -4 295
Rörelseresultat 17 327 94 106
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 17 328 93 386
Skatt 3 68 21 83
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 328 93 105
Årets resultat 13 259 72 303
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 328 93 105
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 281
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 639 483 58 76
Inventarier 0 329 666 1 004
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 639 812 724 1 080
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 639 812 724 1 080

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 260 2 912 3 512 2 369
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 343 5 081 4 670 5 187
Summa kortfristiga fordringar 6 603 7 993 8 182 7 556
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 609 745 963 661
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 212 8 737 9 145 8 217
Summa tillgångar 8 850 9 549 9 869 9 297

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 155 3 896 3 824 3 521
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 13 259 72 303
Summa fritt eget kapital 4 168 4 155 3 896 3 824
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 288 4 275 4 016 3 944
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 954 3 425 3 401 3 394
Summa långfristiga skulder 2 954 3 425 3 401 3 394
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 402 1 619 2 338 1 855
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 206 230 114 104
Summa kortfristiga skulder 1 608 1 849 2 452 1 959
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 850 9 549 9 869 9 297

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 50 50 50 50
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 50 50 50 50
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 448,51 % 472,58 % 372,96 % 419,45 %
Soliditet (%) 48,45 % 44,77 % 40,69 % 42,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,40 % 7,67 % 2,32 % 2,66 %
Riskbuffert (%) 0,19 % 3,43 % 0,94 % 1,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,42 % 9,99 % 2,34 % 2,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Lindéns Segelmakeri & Presenningsfabrik Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord