Nyckeltal för Liljeholmskajens vårdcentral AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 308 12 130 12 107 12 444
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 38 201 74
Total omsättning 12 333 12 168 12 308 12 518
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 864 1 017 768 924
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 740 2 670 2 671 2 714
Personalkostnader 8 548 8 190 7 662 7 572
Avskrivningar 93 100 107 107
Summa rörelsekostnader -12 245 -11 977 -11 208 -11 317
Rörelseresultat 88 191 1 099 1 202
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 84 189 1 098 1 199
Skatt 26 47 247 268
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 84 189 1 098 1 199
Årets resultat 58 142 851 931
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 2 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 84 189 1 098 1 199
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 104 198 297 405
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 104 198 297 405
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 104 198 297 405

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 967 35 28 34
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 915 1 390 1 544 1 115
Summa kortfristiga fordringar 2 882 1 425 1 572 1 149
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 78 1 509 1 640 1 821
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 2 960 2 934 3 212 2 970
Summa tillgångar 3 064 3 132 3 509 3 375

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 997 855 934 1 410
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 58 142 851 931
Summa fritt eget kapital 1 055 997 1 785 2 341
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 1 355 1 297 2 085 2 641
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 623 195 489 125
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 086 1 640 935 609
Summa kortfristiga skulder 1 709 1 835 1 424 734
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 3 064 3 132 3 509 3 375

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 12 12 13 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 0 930 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 173,20 % 159,89 % 225,56 % 404,63 %
Soliditet (%) 44,22 % 41,41 % 59,42 % 78,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,20 % 14,57 % 52,66 % 45,40 %
Riskbuffert (%) 2,64 % 5,99 % 31,21 % 35,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,65 % 1,54 % 9,05 % 9,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Liljeholmskajens vårdcentral AB har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord