Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Libanesiska Bageriet i GBG AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 353 9 935 10 021 9 574
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 580 618 1 143
Total omsättning 2 366 10 515 10 639 10 717
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 410 5 299 4 978 4 049
Handelsvaror 0 0 148 762
Övriga externa kostnader 1 189 2 568 2 623 1 616
Personalkostnader 1 190 2 973 1 608 3 383
Avskrivningar 70 99 145 298
Summa rörelsekostnader -3 859 -10 939 -9 502 -10 108
Rörelseresultat -1 494 -430 1 098 572
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -186 46 1 112 644
Skatt 0 13 249 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 346 -419 1 112 795
Årets resultat -186 33 864 545
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 204
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 149 16 15 20
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 4 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 346 -419 1 112 795
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 160 465 0 -151
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 28 57
Inventarier 141 211 233 116
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 141 211 261 173
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 204
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 560 1 487 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 560 1 487 1 375
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 141 1 772 1 749 1 549

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 27 86 77 54
Summa varulager 27 86 77 54
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 131 718 758 385
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 543 870 676 861
Summa kortfristiga fordringar 674 1 588 1 434 1 246
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 454 99 1 374 588
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 154 1 774 2 885 1 888
Summa tillgångar 1 295 3 545 4 634 3 437

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 955 1 092 974 429
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -186 33 864 545
Summa fritt eget kapital 769 1 125 1 838 974
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 869 1 225 1 938 1 074
Summa obeskattade reserver 0 1 160 1 625 1 625
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 65 0
Summa långfristiga skulder 0 0 65 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 162 445 801 356
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 264 716 206 381
Summa kortfristiga skulder 426 1 161 1 007 737
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 1 295 3 545 4 634 3 437

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 4 8 6 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 90 550 550
Summa säkerheter 0 90 550 550
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 746 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 264,79 % 145,31 % 278,85 % 248,85 %
Soliditet (%) 67,10 % 58,67 % 67,67 % 66,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -154,89 % -20,15 % 35,46 % 35,00 %
Riskbuffert (%) -104,10 % -11,98 % 23,95 % 23,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -57,25 % -4,26 % 11,09 % 8,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0