Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Libanesiska Bageriet i GBG AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 935 10 021 9 574 11 822
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 580 618 1 143 1 325
Total omsättning 10 515 10 639 10 717 13 147
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 299 4 978 4 049 5 045
Handelsvaror 0 148 762 942
Övriga externa kostnader 2 568 2 623 1 616 1 768
Personalkostnader 2 973 1 608 3 383 3 392
Avskrivningar 99 145 298 289
Summa rörelsekostnader -10 939 -9 502 -10 108 -11 436
Rörelseresultat -430 1 098 572 1 711
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 46 1 112 644 1 286
Skatt 13 249 100 287
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -419 1 112 795 1 719
Årets resultat 33 864 545 999
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 204 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 15 20 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -419 1 112 795 1 719
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 465 0 -151 -433
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 28 57 85
Inventarier 211 233 116 542
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 211 261 173 627
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 204 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 560 1 487 1 375 1 007
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 560 1 487 1 375 1 058
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 1 772 1 749 1 549 1 685

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 86 77 54 120
Summa varulager 86 77 54 120
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 718 758 385 1 020
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 870 676 861 1 111
Summa kortfristiga fordringar 1 588 1 434 1 246 2 131
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 99 1 374 588 1 641
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 1 774 2 885 1 888 3 893
Summa tillgångar 3 545 4 634 3 437 5 578

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 1 092 974 429 1 680
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 33 864 545 999
Summa fritt eget kapital 1 125 1 838 974 2 679
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 1 225 1 938 1 074 2 779
Summa obeskattade reserver 1 160 1 625 1 625 1 474
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 65 0 0
Summa långfristiga skulder 0 65 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 445 801 356 627
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 716 206 381 697
Summa kortfristiga skulder 1 161 1 007 737 1 324
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 3 545 4 634 3 437 5 578

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 8 6 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 394
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 991
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 90 550 550 550
Summa säkerheter 90 550 550 550
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 746 0 2 250
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 145,31 % 278,85 % 248,85 % 284,89 %
Soliditet (%) 58,67 % 67,67 % 66,09 % 69,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -20,15 % 35,46 % 35,00 % 44,47 %
Riskbuffert (%) -11,98 % 23,95 % 23,13 % 30,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,26 % 11,09 % 8,30 % 14,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 299