Nyckeltal för Lennartssons Färg & Måleri AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 109 4 803 4 883 5 020
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 569 564 331 287
Total omsättning 5 678 5 367 5 214 5 307
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 801 2 436 2 478 2 709
Övriga externa kostnader 726 838 669 566
Personalkostnader 1 395 970 774 755
Avskrivningar 160 110 171 213
Summa rörelsekostnader -4 082 -4 354 -4 092 -4 243
Rörelseresultat 1 596 902 1 044 1 063
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 206 735 706 889
Skatt 238 156 155 194
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 606 905 1 046 1 062
Årets resultat 968 579 551 695
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 3 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 606 905 1 046 1 062
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -400 -170 -340 -173
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 1 1 2
Maskiner 793 287 210 432
Inventarier 200 279 151 228
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 993 567 362 662
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 063 2 063 2 063 2 063
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 056 2 630 2 424 2 725

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 33 33 20 79
Summa varulager 33 33 20 79
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 320 608 314 483
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 198 97 149
Summa kortfristiga fordringar 327 806 411 632
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 930 4 505 4 340 4 051
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 290 5 344 4 771 4 762
Summa tillgångar 9 346 7 974 7 195 7 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 219 3 640 3 089 2 394
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 968 579 551 695
Summa fritt eget kapital 5 187 4 219 3 640 3 089
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 307 4 339 3 760 3 209
Summa obeskattade reserver 2 951 2 551 2 381 2 041
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 455
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1 455
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 78 240 81 144
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 010 844 974 638
Summa kortfristiga skulder 1 088 1 084 1 055 782
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 346 7 974 7 195 7 487

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 260 260 260 260
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 260 260 260 260
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 575,09 % 489,94 % 450,33 % 598,85 %
Soliditet (%) 80,05 % 77,99 % 76,65 % 62,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,47 % 14,55 % 18,97 % 22,53 %
Riskbuffert (%) 17,18 % 11,35 % 14,54 % 14,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,43 % 18,84 % 21,42 % 21,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!