Nyckeltal för Leif Mannerström Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 2 0 6
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -2 0 -6
Rörelseresultat 0 -2 0 -6
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -50 1 798 2 000 1 994
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -50 1 798 2 000 1 994
Årets resultat -50 1 798 2 000 1 994
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -50 1 800 2 000 2 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -50 1 798 2 000 1 994
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -50 1 800 2 000 2 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 50 50 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 250 275 275 250
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 250 275 275 250

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 171 4 851 4 849 5 907
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 801 2 14
Summa kortfristiga fordringar 4 172 6 652 4 851 5 921
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 856 1 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 028 6 653 4 851 5 921
Summa tillgångar 5 278 6 928 5 126 6 171

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 153 4 956 2 956 3 994
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -50 1 798 2 000 1 994
Summa fritt eget kapital 5 103 6 754 4 956 5 988
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 223 6 874 5 076 6 108
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 55 55 50 50
Summa långfristiga skulder 55 55 50 50
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 13
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 13
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 278 6 928 5 126 6 171

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45 546,15 %
Soliditet (%) 98,96 % 99,22 % 99,02 % 98,98 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,96 % 26,16 % 39,40 % 32,65 %
Riskbuffert (%) -0,95 % 25,95 % 39,02 % 32,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Leif Mannerström Aktiebolag

Information 2006-12 2005-12 2004-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-12 2005-12 2004-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 748 43 118 42 594
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 158 1 245
Total omsättning 46 906 43 119 42 839
Rörelsens kostnader 2006-12 2005-12 2004-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 14 676 12 415 11 806
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 935 11 033 12 836
Personalkostnader 18 521 17 738 16 482
Avskrivningar 697 991 1 144
Summa rörelsekostnader -45 829 -42 177 -42 268
Rörelseresultat 1 076 941 571
Resultat 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat före skatt 880 454 173
Skatt 168 274 579
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 880 454 173
Årets resultat 712 181 -406
Jämförelsestörande poster 2006-12 2005-12 2004-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -139 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 29 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 201 376 405
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-12 2005-12 2004-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 880 454 173
Bokslutsdispositioner 2006-12 2005-12 2004-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2006-12 2005-12 2004-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 414
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 414
Materiella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 3 580 0 0
Maskiner och inventarier 0 3 163 3 912
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 580 3 163 3 912
Finansiella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -139 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2006-12 2005-12 2004-12
Summa anläggningstillgångar 3 580 3 163 4 326

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-12 2005-12 2004-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 173 1 594 2 016
Summa varulager 2 173 1 594 2 016
Kortfristiga fordringar 2006-12 2005-12 2004-12
Kundfordringar 2 483 2 450 1 626
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 984 2 551 2 373
Summa kortfristiga fordringar 4 467 5 001 3 999
Kassa och bank 2006-12 2005-12 2004-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 496 1 106 534
2006-12 2005-12 2004-12
Summa omsättningstillgångar 8 136 7 700 6 549
Summa tillgångar 11 715 10 863 10 874

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-12 2005-12 2004-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2006-12 2005-12 2004-12
Balanserat resultat -1 682 -1 863 -1 292
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 712 181 -406
Summa fritt eget kapital -970 -1 682 -1 698
2006-12 2005-12 2004-12
Summa eget kapital -850 -1 562 -1 578
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 68 0
Långfristiga skulder 2006-12 2005-12 2004-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 582 1 616 3 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 380 0 0
Summa långfristiga skulder 1 962 1 616 3 116
Kortfristiga skulder 2006-12 2005-12 2004-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 3 226 3 728 3 813
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 378 7 013 5 523
Summa kortfristiga skulder 10 604 10 741 9 336
2006-12 2005-12 2004-12
Summa eget kapital och skulder 11 715 10 863 10 874

Noter

2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 54 52 43
Löner till styrelse & VD 460 697 405
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 134 12 094 11 049
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 4 984 4 963 3 915
2006-12 2005-12 2004-12
Företagsinteckningar 5 900 5 900 5 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 5 900 5 900 5 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 1 178
Utdelning 0 0 0
2006-12 2005-12 2004-12
Kassalikviditet (%) 56,23 % 56,86 % 48,55 %
Soliditet (%) -7,26 % -14,38 % -14,51 %
Avkastning på eget kapital (%) -103,53 % -29,07 % -10,96 %
Riskbuffert (%) 7,63 % 4,60 % 2,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,45 % 0,18 % -0,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 252 246 266
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!