Nyckeltal för Larz Kristerz Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 0 0
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 9 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -9 0
Rörelseresultat -9 0
Resultat 2020-04 2019-04
Resultat före skatt -9 125
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -9 125
Årets resultat -9 125
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 025
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 900
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 125
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 025
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 125 125
2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 125 125

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0
Kassa och bank 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 41 51
2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 41 51
Summa tillgångar 167 176

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04
Aktiekapital 51 51
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 51 51
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 125 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -9 125
Summa fritt eget kapital 116 125
2020-04 2019-04
Summa eget kapital 167 176
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0
2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 167 176

Noter

2020-04 2019-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,39 % 71,02 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!