Nyckeltal för Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 814 80 545 107 113 113 799
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 244 825 247 608 249 054 241 898
Total omsättning 296 639 328 153 356 167 355 697
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 320 215 387 355 386 464 350 510
Personalkostnader 238 701 247 082 237 735 229 030
Avskrivningar 6 052 9 480 9 411 10 946
Summa rörelsekostnader -564 968 -643 917 -633 610 -590 486
Rörelseresultat -268 329 -315 764 -277 443 -234 789
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 109 234 725 987 -66 706 124 055
Skatt 79 725 141 147 -4 221 206 414
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 109 234 725 987 -66 706 124 055
Årets resultat 39 932 617 090 195 415 396 219
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -170 039 177 900 400 800 -462
Ränteintäkter från koncernföretag 1 152 867 811 928
Externa ränteintäkter 126 29 026 27 665 54 976
Räntekostnader till koncernföretag 8 632 8 477 12 201 24 044
Externa räntekostnader 41 975 50 458 20 729 13 227
Övriga finansiella kostnader 461 860 358 783 2 432
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 109 234 725 987 -66 706 124 055
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 10 423 32 250 257 900 478 578
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 14 677 7 855 7 914 9 088
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 6 964 3 451 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 677 14 819 11 365 9 088
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 045 1 045 1 045 1 045
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 168 7 197 12 286 19 672
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 3 268 130 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 213 11 510 13 461 20 717
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -170 039 177 900 400 800 -462
Fordringar på koncern- och intresseföretag 89 525 89 525 89 525 89 525
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 075 250 5 879 380 4 456 530 4 160 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 428 500 6 363 460 5 500 460 5 219 800
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 6 478 390 6 389 790 5 525 280 5 249 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 8 598 13 125 21 391 17 440
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 77 722 86 495 316 486 542 119
Övriga kortfristiga fordringar 136 339 121 577 61 968 55 630
Summa kortfristiga fordringar 222 659 221 197 399 845 615 189
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 224 008 365 076 651 923 176 485
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 446 667 586 273 1 051 770 791 674
Summa tillgångar 6 925 060 6 976 060 6 577 050 6 041 280

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 300 090 3 683 000 3 487 580 3 091 360
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 39 932 617 090 195 415 396 219
Summa fritt eget kapital 4 340 022 4 300 090 3 682 995 3 487 579
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 352 020 4 312 090 3 695 000 3 499 580
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 288 660 1 190 080 404 133 471 660
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 452 437 451 517 451 730 452 175
Övriga långfristiga skulder 0 25 000 25 000 0
Summa långfristiga skulder 452 437 476 517 476 730 452 175
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 39 793 34 888 47 959 46 792
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 401 105 406 522 1 289 980 1 173 640
Övriga kortfristiga skulder 391 050 555 970 663 249 397 433
Summa kortfristiga skulder 831 948 997 380 2 001 190 1 617 860
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 925 060 6 976 060 6 577 050 6 041 280

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 226 229 229 228
Löner till styrelse & VD 2 893 3 473 3 045 2 907
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 139 197 138 910 139 518 137 890
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 92 340 96 106 80 813 75 521
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 500 000
Summa säkerheter 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 500 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 634 530 1 297 350 1 599 800 981 828
Summa ansvarsförbindelser 1 634 530 1 297 350 1 599 800 981 828
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 53,69 % 58,78 % 52,56 % 48,93 %
Soliditet (%) 62,84 % 61,81 % 56,18 % 57,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,51 % 16,84 % -1,81 % 3,54 %
Riskbuffert (%) -1,66 % 7,21 % -10,87 % 0,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 112,26 % 827,11 % -427,98 % 74,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 629 622 623 618
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!