Nyckeltal för Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 688 7 777 7 294 8 103
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 566 48 82 46
Total omsättning 16 254 7 825 7 376 8 149
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 308 237 321 331
Övriga externa kostnader 3 095 1 305 1 439 1 433
Personalkostnader 9 081 4 443 5 422 6 245
Avskrivningar 34 15 14 12
Summa rörelsekostnader -12 518 -6 000 -7 196 -8 021
Rörelseresultat 3 725 1 825 179 128
Resultat 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 732 2 149 137 96
Skatt 770 449 30 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 732 1 824 177 126
Årets resultat 2 962 1 700 107 75
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 1 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 732 1 824 177 126
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 325 -40 -30
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 187 61 76 37
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 61 76 37
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 187 61 76 37

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 604 1 227 475 491
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 22 142 0
Övriga kortfristiga fordringar 72 251 360 274
Summa kortfristiga fordringar 1 688 1 500 977 765
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 967 1 238 229 569
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 655 2 738 1 206 1 334
Summa tillgångar 5 842 2 799 1 283 1 372

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 777 77 182 107
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 962 1 700 107 75
Summa fritt eget kapital 3 739 1 777 289 182
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 839 1 877 389 282
Summa obeskattade reserver 0 0 325 285
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 87 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 87 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 28 0 0 0
Leverantörsskulder 229 147 90 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 660 775 478 800
Summa kortfristiga skulder 1 917 922 568 805
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 842 2 799 1 283 1 372

Noter

2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Antal anställda 13 15 8 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 700 1 000 212 0
2023-08 2022-08 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 294,99 % 296,96 % 212,32 % 165,71 %
Soliditet (%) 65,71 % 67,06 % 48,99 % 35,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,21 % 97,18 % 28,16 % 25,61 %
Riskbuffert (%) 63,62 % 65,09 % 13,65 % 9,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,74 % 23,44 % 2,40 % 1,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord