Nyckeltal för Landrins Bil AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 902 370 1 807 600 1 472 820 1 661 510
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 649 2 494 472
Total omsättning 1 902 408 1 808 249 1 475 314 1 661 982
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 499 510 1 428 540 1 147 340 1 366 250
Övriga externa kostnader 116 887 115 463 82 439 87 860
Personalkostnader 195 448 184 483 159 547 144 876
Avskrivningar 4 568 4 105 3 709 2 744
Summa rörelsekostnader -1 816 413 -1 732 591 -1 393 035 -1 601 730
Rörelseresultat 80 909 75 654 82 269 60 071
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 67 277 59 408 62 136 41 919
Skatt 13 962 12 328 11 147 8 944
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 78 868 74 600 80 145 56 295
Årets resultat 53 315 47 080 50 989 32 975
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 597 480 568 356
Externa ränteintäkter 63 95 92 27
Räntekostnader till koncernföretag 1 297 0 205 1 180
Externa räntekostnader 1 492 1 629 2 579 2 979
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 78 868 74 600 80 145 56 295
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -11 591 -15 192 -18 009 -14 376
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 829 16 590 16 428 15 488
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 819 2 600 0 1 005
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 648 19 190 16 428 16 493
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 791 36 898 43 547 19 844
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 301 843 1 206 1 290
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 892 37 741 44 753 30 584
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 39 540 56 931 61 181 47 077

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 340 510 206 045 184 117 215 352
Summa varulager 340 510 206 045 184 117 215 352
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 75 224 58 009 57 514 51 670
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 368 78 36 13
Övriga kortfristiga fordringar 34 422 19 385 25 725 30 352
Summa kortfristiga fordringar 111 014 77 472 83 275 82 035
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 100 219 80 1 884
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 451 624 283 736 267 472 299 271
Summa tillgångar 491 164 340 667 328 653 346 348

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 103 545 86 465 75 476 50 922
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 53 315 47 080 50 989 32 975
Summa fritt eget kapital 156 860 133 545 126 465 83 897
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 156 980 133 665 126 585 84 017
Summa obeskattade reserver 95 303 83 711 68 519 50 510
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 674 1 125 1 908
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 67 424 15 299 15 368 67 863
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 67 424 15 299 15 368 67 863
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 33 793 663 24 778 44 297
Leverantörsskulder 72 169 53 026 41 790 51 037
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 65 495 53 629 50 488 46 716
Summa kortfristiga skulder 171 457 107 318 117 056 142 050
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 491 164 340 667 328 653 346 348

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 312 305 287 260
Löner till styrelse & VD 1 588 1 540 1 440 1 410
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 132 795 125 646 109 313 97 570
Varav resultatlön till övriga anställda 0 1 300 1 050 1 050
Sociala kostnader 57 843 55 190 47 814 44 626
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 91 230 91 230 91 230 48 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 542 0 0
Summa säkerheter 91 230 91 772 91 230 48 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 48 000 48 000
Utnyttjad checkräkningskredit 8 793 663 24 778 39 297
Utdelning 20 000 30 000 20 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 64,81 % 72,39 % 71,21 % 59,08 %
Soliditet (%) 46,26 % 57,35 % 53,88 % 35,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,71 % 38,19 % 45,26 % 46,43 %
Riskbuffert (%) 15,57 % 21,25 % 23,38 % 15,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,00 % 4,04 % 5,25 % 3,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 431 417 386 381
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!