Nyckeltal för Landrin Leasing AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 131 60 482 349
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 176 134
Total omsättning 131 60 658 483
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 28 29 45 1
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 62 415 406
Summa rörelsekostnader -28 -91 -460 -407
Rörelseresultat 103 -51 154 76
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat före skatt 249 -55 104 29
Skatt 45 0 22 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 223 -76 104 29
Årets resultat 204 -55 82 23
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 118 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 18 25 18
Räntekostnader till koncernföretag 0 30 0 0
Externa räntekostnader 0 13 75 65
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 223 -76 104 29
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 26 21 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 151 236 1 275
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 151 236 1 275
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 203 3 618 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 203 3 618 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa anläggningstillgångar 2 203 3 769 236 1 275

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kundfordringar 4 18 57 165
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 3 605 1 798
Övriga kortfristiga fordringar 0 41 407 541
Summa kortfristiga fordringar 4 59 4 069 2 504
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 158 378 139 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa omsättningstillgångar 162 437 4 208 2 504
Summa tillgångar 2 365 4 206 4 444 3 779

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserat resultat 2 007 2 062 1 980 1 958
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 204 -55 82 23
Summa fritt eget kapital 2 211 2 007 2 062 1 981
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital 2 331 2 127 2 182 2 101
Summa obeskattade reserver 0 26 47 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 569
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1 569
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 033 2 003 0
Övriga kortfristiga skulder 34 20 212 63
Summa kortfristiga skulder 34 2 053 2 215 63
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital och skulder 2 365 4 206 4 444 3 779

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Företagsinteckningar 2 500 2 500 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 2 500 2 500 2 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 2 500 2 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 1 569
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kassalikviditet (%) 476,47 % 21,29 % 189,98 % 3 974,60 %
Soliditet (%) 98,56 % 51,03 % 49,88 % 56,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,57 % -3,54 % 4,69 % 1,36 %
Riskbuffert (%) 9,43 % -2,87 % 0,66 % -1,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 170,23 % -198,33 % 6,02 % -10,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!