Nyckeltal för Landrin Fastigheter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 038 2 956 2 542 2 839
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 182 0
Total omsättning 3 038 2 956 2 724 2 839
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 209 212 239 186
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 518 539 580 580
Summa rörelsekostnader -727 -751 -819 -766
Rörelseresultat 2 311 2 205 1 905 2 073
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 572 2 075 1 645 1 820
Skatt 540 437 357 393
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 942 2 255 1 935 2 270
Årets resultat 2 032 1 638 1 288 1 427
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 089 413 428 403
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 458 363 398 206
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 942 2 255 1 935 2 270
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -370 -180 -290 -450
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 17 450 17 968 18 486 19 004
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 21 82
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 450 17 968 18 507 19 086
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 007 27 918 27 506 18 708
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 007 27 918 27 506 18 708
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 46 457 45 886 46 013 37 794

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 334 0 304 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 100 131 59
Summa kortfristiga fordringar 334 100 435 59
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 334 100 435 59
Summa tillgångar 46 791 45 986 46 448 37 853

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 5 311 5 492 5 672 5 853
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 5 813 5 994 6 174 6 355
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 582 12 764 11 296 9 688
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 032 1 638 1 288 1 427
Summa fritt eget kapital 16 614 14 402 12 584 11 115
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 22 427 20 396 18 758 17 470
Summa obeskattade reserver 4 190 3 820 3 640 3 350
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 421 1 482 1 543 1 607
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 15 125 17 225 19 325 13 475
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 15 125 17 225 19 325 13 475
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 998 2 473 2 545 1 587
Leverantörsskulder 0 247 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 267 0 243 0
Övriga kortfristiga skulder 363 343 394 364
Summa kortfristiga skulder 3 628 3 063 3 182 1 951
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 46 791 45 986 46 448 37 853

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 24 000 24 000 24 000 17 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 24 000 24 000 24 000 17 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 898 373 445 47
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 9,21 % 3,26 % 13,67 % 3,02 %
Soliditet (%) 54,53 % 50,47 % 46,16 % 52,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,53 % 9,72 % 9,02 % 11,38 %
Riskbuffert (%) 4,96 % 3,99 % 3,33 % 5,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 81,76 % 64,01 % 60,46 % 72,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Landrin Fastigheter AB

Information 2001-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2001-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Resultat 2001-12
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 0
Årets resultat 0
Jämförelsestörande poster 2001-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 2001-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2001-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2001-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2001-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2001-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2001-12
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-12
Aktiekapital 0
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 0
Fritt eget kapital 2001-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Summa fritt eget kapital 0
2001-12
Summa eget kapital 0
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2001-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
2001-12
Summa eget kapital och skulder 0

Noter

2001-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2001-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-12
Kassalikviditet (%) 0,00 %
Soliditet (%) 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!