Nyckeltal för Landrin Fastighet Sundsvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 998 1 372 1 177 1 507
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 85 0
Total omsättning 1 998 1 372 1 262 1 507
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 132 191 142 323
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 442 250 248 250
Summa rörelsekostnader -574 -441 -390 -573
Rörelseresultat 1 424 931 872 934
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 371 511 459 333
Skatt 67 107 108 49
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 511 681 609 433
Årets resultat 304 404 351 284
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 708 0 103 354
Externa räntekostnader 205 250 160 147
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 511 681 609 433
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -140 -170 -150 -100
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 30 228 14 930 15 180 15 428
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 11 885 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 228 26 815 15 180 15 428
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 12 12 22
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 12 12 22
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 30 258 26 827 15 192 15 450

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 284 0 423 0
Övriga kortfristiga fordringar 78 2 111 1 331
Summa kortfristiga fordringar 362 2 111 424 331
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 224 2 640 24 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 586 4 751 448 331
Summa tillgångar 30 844 31 578 15 640 15 781

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 040 635 284 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 304 404 351 284
Summa fritt eget kapital 1 344 1 039 635 284
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 394 1 089 685 334
Summa obeskattade reserver 560 420 250 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 8 300 9 020 9 740 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 19 394 16 686 3 597 14 495
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 27 694 25 706 13 337 14 495
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 720 720 720 668
Leverantörsskulder 0 3 143 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 227 344 339 0
Övriga kortfristiga skulder 249 156 309 184
Summa kortfristiga skulder 1 196 4 363 1 368 852
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 30 844 31 578 15 640 15 781

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 12 000 12 000 12 000 12 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 000 12 000 12 000 12 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 668
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 49,00 % 108,89 % 32,75 % 38,85 %
Soliditet (%) 5,86 % 4,43 % 5,56 % 2,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,28 % 48,69 % 70,06 % 106,21 %
Riskbuffert (%) 1,47 % 2,12 % 3,79 % 2,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -20,12 % 31,41 % 29,40 % -4,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!