Nyckeltal för Landrin Fastighet Småland AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 536 1 295 1 257 1 080
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 0 0
Total omsättning 1 536 1 300 1 257 1 080
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 451 374 815 594
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 288 262 235 204
Summa rörelsekostnader -739 -636 -1 050 -798
Rörelseresultat 797 664 207 281
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat före skatt 386 541 -66 27
Skatt 53 127 -14 -100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 486 541 -66 27
Årets resultat 333 414 -52 126
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 311 123 0 0
Externa räntekostnader 0 0 273 255
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 486 541 -66 27
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -100 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Byggnader och mark 10 017 10 305 10 564 10 796
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 2 6
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 017 10 305 10 566 10 802
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa anläggningstillgångar 10 017 10 305 10 566 10 802

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 129 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 55 120
Summa kortfristiga fordringar 129 0 55 120
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 822 869 11 12
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa omsättningstillgångar 951 869 66 131
Summa tillgångar 10 968 11 174 10 632 10 933

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 616 1 642 1 668 1 699
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 736 1 762 1 788 1 819
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserat resultat 558 118 145 -12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 333 414 -52 126
Summa fritt eget kapital 891 532 93 114
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital 2 627 2 294 1 881 1 933
Summa obeskattade reserver 100 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 386 400 398 412
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 7 988
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 7 639 8 328 8 251 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 639 8 328 8 251 7 988
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 250
Leverantörsskulder 0 0 54 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 206
Övriga kortfristiga skulder 216 152 48 145
Summa kortfristiga skulder 216 152 102 601
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital och skulder 10 968 11 174 10 632 10 933

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 8 925 8 925
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 8 925 8 925
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kassalikviditet (%) 440,28 % 571,71 % 64,71 % 21,96 %
Soliditet (%) 24,62 % 20,53 % 17,69 % 17,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,00 % 23,58 % -3,51 % 1,40 %
Riskbuffert (%) 3,32 % 4,49 % -1,32 % -0,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,39 % 32,28 % -26,97 % -21,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!