Nyckeltal för Lakasund Konsult AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 622 2 778 2 688 2 690
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 89 118 119 105
Total omsättning 2 711 2 896 2 807 2 795
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 952 819 606 654
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 223 988 760 524
Personalkostnader 697 712 435 481
Avskrivningar 1 356 1 661 947 884
Summa rörelsekostnader -4 228 -4 180 -2 748 -2 543
Rörelseresultat -1 517 -1 288 -90 252
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -1 525 -1 312 -138 206
Skatt 0 0 0 52
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 525 -1 312 -138 206
Årets resultat -1 525 -1 312 -138 154
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 25 48 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 525 -1 312 -138 206
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 9 083 6 983 6 800 7 179
Maskiner 56 38 43 49
Inventarier 3 892 3 878 4 011 4 036
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 528 2 198 820 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 559 13 097 11 674 11 264
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 13 559 13 097 11 674 11 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 424 478 313 178
Summa varulager 424 478 313 178
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 126 275 43 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 370 375 121 164
Summa kortfristiga fordringar 496 650 164 313
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 52 82 180 483
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 972 1 209 658 974
Summa tillgångar 14 531 14 306 12 331 12 238

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 193 5 243 889
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 500 1 500 -100 -800
Årets resultat -1 525 -1 312 -138 154
Summa fritt eget kapital 168 193 5 243
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 268 293 105 343
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 941 2 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 678 13 119 10 472 8 417
Summa långfristiga skulder 13 678 13 119 11 413 11 002
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 161 0 236 438
Leverantörsskulder 226 698 479 246
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 198 196 98 209
Summa kortfristiga skulder 585 894 813 893
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 14 531 14 306 12 331 12 238

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 3 000 1 500 0 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 3 000 1 500 0 100
Beviljad checkräkningskredit 200 200 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 161 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 93,68 % 81,88 % 42,31 % 89,14 %
Soliditet (%) 1,84 % 2,05 % 0,85 % 2,80 %
Avkastning på eget kapital (%) -569,03 % -447,78 % -131,43 % 60,06 %
Riskbuffert (%) -10,50 % -9,17 % -1,12 % 1,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -58,54 % -48,13 % -6,92 % 5,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord