Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 269 090 841 316 722 223 707 593
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 682 42 921 11 695
Total omsättning 1 269 090 841 998 765 144 719 288
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 114 170 702 391 598 222 541 366
Personalkostnader 54 081 68 306 62 647 100 567
Avskrivningar 6 826 8 674 8 984 6 004
Summa rörelsekostnader -1 175 077 -779 371 -669 853 -647 937
Rörelseresultat -58 541 18 937 95 291 71 351
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -15 037 19 949 95 220 69 033
Skatt 0 5 297 19 326 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 037 19 949 95 220 69 033
Årets resultat -15 037 14 652 75 894 69 033
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 43 583 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 1 016 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 91 4 71 2 318
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -15 037 19 949 95 220 69 033
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 131 450 798
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 131 450 798
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 614 14 310 21 785 28 144
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 436 1 520 1 604 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 050 15 830 23 389 28 144
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 362 362
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 050 15 961 24 201 29 304

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 8 468 12 355 24 687 35 321
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 566 390 2 286 200 1 520 630 715 339
Övriga kortfristiga fordringar 48 988 30 386 19 992 49 350
Summa kortfristiga fordringar 2 623 840 2 328 940 1 565 310 800 010
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 42 289 40 044 0 37 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 666 130 2 368 990 1 565 310 837 710
Summa tillgångar 2 676 180 2 384 950 1 589 510 867 014

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 954 1 954 1 954 1 954
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 3 3 3
Summa bundet eget kapital 1 957 1 957 1 957 1 957
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 102 584 86 164 -5 442 -74 475
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -15 037 14 652 75 894 69 033
Summa fritt eget kapital 87 547 100 816 70 452 -5 442
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 89 504 102 773 72 409 -3 485
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 362 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 068 30 511 16 639 38 832
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 476 350 2 162 360 1 402 910 757 407
Övriga kortfristiga skulder 100 901 89 302 97 559 74 260
Summa kortfristiga skulder 2 586 320 2 282 170 1 517 100 870 499
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 676 180 2 384 950 1 589 510 867 014

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 57 88 81 89
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 36 752 47 198 40 039 67 199
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 329 21 108 22 608 33 368
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 7 500 7 500 7 500 7 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 500 7 500 7 500 7 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 103,09 % 103,80 % 103,18 % 96,23 %
Soliditet (%) 3,34 % 4,31 % 4,56 % -0,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -16,80 % 19,41 % 131,50 % -1 980,86 %
Riskbuffert (%) -0,56 % 0,84 % 5,99 % 7,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,19 % 2,37 % 13,17 % 9,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 645 536 494 755
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för LNW Sweden AB

Information 2013-12 2012-12 2010-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2013-12 2012-12 2010-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 66 324 42 354 33 374
Aktiverat arbete för egen räkning 5 220 4 604 0
Övriga rörelseintäkter 513 470 75
Total omsättning 72 057 47 428 33 449
Rörelsens kostnader 2013-12 2012-12 2010-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 916 15 697 22 618
Personalkostnader 36 265 29 903 29 411
Avskrivningar 1 936 979 2 766
Summa rörelsekostnader -63 117 -46 579 -54 795
Rörelseresultat 8 472 222 -21 430
Resultat 2013-12 2012-12 2010-12
Resultat före skatt 8 475 -329 -22 302
Skatt 92 338 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 475 -329 -22 302
Årets resultat 8 383 -667 -22 302
Jämförelsestörande poster 2013-12 2012-12 2010-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2013-12 2012-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -480 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 23 18
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 10 95 160
Övriga finansiella kostnader 0 0 778
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2013-12 2012-12 2010-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 475 -329 -22 302
Bokslutsdispositioner 2013-12 2012-12 2010-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2013-12 2012-12 2010-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2010-12
Balanserade utgifter 8 082 4 219 1 672
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 082 4 219 1 672
Materiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2010-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 142 954 1 093
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 142 954 1 093
Finansiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -480 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2013-12 2012-12 2010-12
Summa anläggningstillgångar 9 224 5 173 2 765

Omsättningstillgångar

Varulager 2013-12 2012-12 2010-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2013-12 2012-12 2010-12
Kundfordringar 8 259 4 928 2 881
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 204 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 393 3 928 5 732
Summa kortfristiga fordringar 15 856 8 856 8 613
Kassa och bank 2013-12 2012-12 2010-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 552 1 751 8 760
2013-12 2012-12 2010-12
Summa omsättningstillgångar 21 409 10 607 17 373
Summa tillgångar 30 633 15 780 20 139

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2013-12 2012-12 2010-12
Aktiekapital 1 954 1 954 1 899
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 3 6 267
Summa bundet eget kapital 1 957 1 957 8 166
Fritt eget kapital 2013-12 2012-12 2010-12
Balanserat resultat 400 1 032 20 012
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 6 192
Årets resultat 8 383 -667 -22 302
Summa fritt eget kapital 8 783 365 3 902
2013-12 2012-12 2010-12
Summa eget kapital 10 740 2 322 12 068
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2013-12 2012-12 2010-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 365 4 365 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 365 4 365 0
Kortfristiga skulder 2013-12 2012-12 2010-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 6 110 1 837 1 862
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 418 7 256 6 209
Summa kortfristiga skulder 15 528 9 093 8 071
2013-12 2012-12 2010-12
Summa eget kapital och skulder 30 633 15 780 20 139

Noter

2013-12 2012-12 2010-12
Antal anställda 42 35 34
Löner till styrelse & VD 0 0 1 580
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 26 216 21 979 19 905
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 9 429 6 747 4 945
2013-12 2012-12 2010-12
Företagsinteckningar 7 500 7 500 7 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 7 500 7 500 7 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2013-12 2012-12 2010-12
Kassalikviditet (%) 137,87 % 116,65 % 215,25 %
Soliditet (%) 35,06 % 14,71 % 59,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,91 % -14,17 % -184,80 %
Riskbuffert (%) 27,65 % -2,19 % -117,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,76 % -1,00 % -69,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 624 628 632
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

LNW Sweden AB har 9 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord