Nyckeltal för LEJA Schakt och Transport AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 193 431 185 017 168 740 172 878
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 781 3 834 4 098 4 282
Total omsättning 197 212 188 851 172 838 177 160
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 20 547 18 289 18 721 21 445
Övriga externa kostnader 161 972 155 293 138 838 141 706
Personalkostnader 16 133 16 451 13 125 14 007
Avskrivningar 26 26 18 6
Summa rörelsekostnader -198 678 -190 059 -170 702 -177 164
Rörelseresultat -1 465 -1 209 2 135 -3
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 662 -768 1 941 179
Skatt 0 144 421 350
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 138 -875 2 448 179
Årets resultat 662 87 1 097 229
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 257 335 329 188
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 16 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 138 -875 2 448 179
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 1 000 -424 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 524 107 -507 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 55 81 108 61
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 55 81 108 61
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 621 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 473 1 178 883
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 621 1 473 1 178 883
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 676 1 555 1 286 944

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 23 830 23 196 24 252 30 072
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 148 15 130 9 141 8 616
Övriga kortfristiga fordringar 1 532 1 489 256 786
Summa kortfristiga fordringar 36 510 39 815 33 649 39 474
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 252 6 331 10 278 3 242
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 46 762 46 146 43 927 42 717
Summa tillgångar 52 438 47 701 45 213 43 661

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 300 2 300 2 300 2 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 300 2 300 2 300 2 300
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 311 6 224 5 128 4 899
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 662 87 1 097 229
Summa fritt eget kapital 6 973 6 311 6 225 5 128
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 9 273 8 611 8 525 7 428
Summa obeskattade reserver 2 179 2 703 2 810 2 303
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 825 2 028 1 661 1 295
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 17 17 17 17
Summa långfristiga skulder 17 17 17 17
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 825 18 734 19 327 20 081
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 035 10 210 9 107 7 786
Övriga kortfristiga skulder 4 285 5 398 3 767 4 752
Summa kortfristiga skulder 39 145 34 342 32 201 32 619
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 52 438 47 701 45 213 43 661

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 18 18 17 17
Löner till styrelse & VD 1 832 1 475 1 485 2 010
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 958 7 284 6 762 6 697
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 361 5 791 4 340 4 398
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 500 25 000 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 831 1 464 1 097
Summa säkerheter 2 500 26 831 3 964 3 597
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 119,46 % 134,37 % 136,42 % 130,95 %
Soliditet (%) 20,75 % 22,23 % 23,44 % 20,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,27 % -8,25 % 23,10 % 1,96 %
Riskbuffert (%) 0,26 % -1,84 % 5,40 % 0,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,07 % -0,47 % 1,44 % 0,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 544 487 485 512
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!