Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Löwengrip Beauty AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 39 645 84 771 47 389 35 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 296 0 428 121
Total omsättning 39 941 84 771 47 817 35 424
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 6 787 -5 342 402 3 785
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 28 977 52 992 40 639 25 936
Övriga externa kostnader 7 801 12 090 6 641 4 518
Personalkostnader 9 179 9 907 181 4 946
Avskrivningar 32 27 21 10
Summa rörelsekostnader -52 776 -69 674 -47 884 -39 195
Rörelseresultat 416 4 052 685 3 776
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 271 3 989 445 2 776
Skatt 72 887 131 648
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 258 3 989 640 3 756
Årets resultat 198 2 934 314 2 128
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 6 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 175 69 45 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 258 3 989 640 3 756
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -168 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 13 0 -195 -980
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 67 99 52 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 67 99 52 40
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 280 280 280
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 280 280 280
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 67 379 332 320

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 061 1 624 7 013 6 611
Summa varulager 8 061 1 624 7 013 6 611
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 133 8 315 5 629 5 220
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 422 0 80
Övriga kortfristiga fordringar 410 471 520 356
Summa kortfristiga fordringar 3 543 11 208 6 149 5 656
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 394 10 077 1 146 1 030
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 11 998 22 909 14 309 13 297
Summa tillgångar 12 066 23 288 14 641 13 617

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 4 555 1 621 1 248 1 121
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 198 2 934 314 2 128
Summa fritt eget kapital 4 753 4 555 1 562 3 249
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 4 803 4 605 1 612 3 299
Summa obeskattade reserver 2 207 2 220 2 220 2 025
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 150 500
Summa långfristiga skulder 0 0 150 500
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 528 13 480 9 410 5 728
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 205 0
Övriga kortfristiga skulder 2 527 2 983 1 043 2 065
Summa kortfristiga skulder 5 055 16 463 10 658 7 793
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 12 066 23 288 14 641 13 617

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 19 19 0 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 13 000 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 000 5 000 5 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 2 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 77,88 % 129,29 % 68,45 % 85,79 %
Soliditet (%) 53,29 % 26,80 % 22,19 % 35,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,01 % 63,91 % 19,70 % 78,39 %
Riskbuffert (%) 0,48 % 17,02 % 4,28 % 27,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,21 % 4,62 % 1,26 % 10,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0