Nyckeltal för Lökebergs Konferenshotell Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 006 3 149 507 4 872
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 1 382 2 017 148
Total omsättning 5 055 4 531 2 524 5 020
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 260 965 180 1 402
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 037 2 103 1 567 1 836
Personalkostnader 2 581 2 296 2 269 3 073
Avskrivningar 29 19 23 27
Summa rörelsekostnader -5 907 -5 383 -4 039 -6 338
Rörelseresultat -852 -852 -1 515 -1 318
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -944 -776 -1 316 -978
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -944 -776 -1 316 -978
Årets resultat -944 -776 -1 316 -978
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 91 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -944 -776 -1 316 -978
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 64 60 40 63
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 64 60 40 63
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 761 5 751 5 841 6 351
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 165 3 274 3 726 4 041
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 926 9 025 9 567 10 392
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 7 990 9 085 9 607 10 455

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 159 142 68 148
Summa varulager 159 142 68 148
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 148 222 55 35
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 471 434 931 258
Summa kortfristiga fordringar 619 656 986 293
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 383 480 198 432
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 161 1 277 1 252 873
Summa tillgångar 9 151 10 362 10 859 11 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 8 528 9 303 10 619 11 597
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -944 -776 -1 316 -978
Summa fritt eget kapital 7 584 8 527 9 303 10 619
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 7 704 8 647 9 423 10 739
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 450 450 450 0
Summa långfristiga skulder 450 450 450 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 371 482 271 36
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 53 53 0 0
Övriga kortfristiga skulder 573 730 715 553
Summa kortfristiga skulder 997 1 265 986 589
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 9 151 10 362 10 859 11 328

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 7 6 5 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 100,50 % 89,80 % 120,08 % 123,09 %
Soliditet (%) 84,19 % 83,45 % 86,78 % 94,80 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,25 % -8,97 % -13,97 % -9,11 %
Riskbuffert (%) -15,61 % -7,49 % -12,12 % -8,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -20,68 % -24,64 % -259,57 % -20,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!