Nyckeltal för Lättklinkerbetong Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 208 290 227 243 255 626 231 875
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 967 331 151 30
Total omsättning 209 257 227 574 255 777 231 905
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 1 532 -2 337 1 552 1 608
Råvaror och förnödenheter 54 157 64 639 68 205 76 121
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 72 484 60 936 62 822 49 983
Personalkostnader 78 524 82 334 83 254 70 915
Avskrivningar 8 615 8 092 7 473 5 849
Summa rörelsekostnader -215 312 -213 664 -223 306 -204 476
Rörelseresultat -3 037 9 130 35 150 30 555
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -8 309 7 025 31 836 20 827
Skatt 274 337 180 18
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 234 8 399 35 700 29 741
Årets resultat -595 136 288 -378
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 3 11 6
Externa ränteintäkter 2 4 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 1 288 552 358 523
Externa räntekostnader 68 113 47 58
Övriga finansiella kostnader 5 93 0 251
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 234 8 399 35 700 29 741
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 7 988 -6 552 -31 368 -21 187
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 075 -1 374 -3 864 -8 914
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 69 144 71 549 74 741 62 949
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 37 399 40 423 36 444 37 916
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 588 2 525 5 143 17 554
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 109 131 114 497 116 328 118 419
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 663 410 361 363
Summa finansiella anläggningstillgångar 663 410 361 363
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 109 794 114 907 116 689 118 782

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 34 786 20 668 23 944 21 608
Summa varulager 34 786 20 668 23 944 21 608
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 18 946 24 396 28 214 18 119
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 036 14 868 14 215 21 033
Övriga kortfristiga fordringar 10 408 20 967 4 534 4 860
Summa kortfristiga fordringar 54 390 60 231 46 963 44 012
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 222 0 27
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 89 176 81 121 70 907 65 647
Summa tillgångar 198 970 196 028 187 596 184 429

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 68 474 68 338 68 050 68 428
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -595 136 288 -378
Summa fritt eget kapital 67 879 68 474 68 338 68 050
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 68 479 69 074 68 938 68 650
Summa obeskattade reserver 38 293 34 218 32 844 28 980
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 294 804 597 422
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 613 2 860 2 066 2 832
Summa långfristiga skulder 1 613 2 860 2 066 2 832
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 463 12 696 10 393 15 890
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 53 343 58 086 44 603 45 009
Övriga kortfristiga skulder 25 485 18 290 28 155 22 646
Summa kortfristiga skulder 89 291 89 072 83 151 83 545
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 198 970 196 028 187 596 184 429

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 123 132 138 122
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 53 112 56 746 57 268 49 740
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 21 584 22 718 22 407 19 018
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 8 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 2 565
Övriga säkerheter 446 225 217 222
Summa säkerheter 446 225 217 11 137
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 60,91 % 67,87 % 56,48 % 52,71 %
Soliditet (%) 48,60 % 48,10 % 49,65 % 48,80 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,38 % 8,91 % 38,33 % 33,04 %
Riskbuffert (%) -2,79 % 3,92 % 18,81 % 15,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,69 % 3,36 % 13,81 % 12,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 432 430 415 408
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!