Nyckeltal för Kylprodukter i Kivik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 47 853 43 600 49 203 40 469
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 303 280 315 230
Total omsättning 48 156 43 880 49 518 40 699
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 27 184 23 151 26 175 20 415
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 677 3 532 3 268 2 658
Personalkostnader 14 710 13 712 13 491 12 882
Avskrivningar 792 769 746 878
Summa rörelsekostnader -46 363 -41 164 -43 680 -36 833
Rörelseresultat 1 792 2 715 5 837 3 865
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 349 2 331 4 130 3 327
Skatt 316 495 901 723
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 497 2 512 5 682 3 727
Årets resultat 1 033 1 836 3 229 2 603
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 0 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 297 204 155 144
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 497 2 512 5 682 3 727
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -148 -181 -1 552 -400
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 6 507 6 777 5 526 5 776
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 140 1 501 1 790 2 294
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 11 11 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 658 8 289 7 316 8 070
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 658 8 289 7 316 8 070

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 677 9 001 7 240 7 003
Summa varulager 8 677 9 001 7 240 7 003
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 602 9 663 13 079 7 593
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 209 8 795 7 558 6 432
Summa kortfristiga fordringar 18 811 18 458 20 637 14 025
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 748 8 214
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 27 489 28 208 27 885 21 243
Summa tillgångar 35 146 36 497 35 201 29 313

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 644 13 208 12 479 10 275
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 033 1 836 3 229 2 603
Summa fritt eget kapital 15 677 15 044 15 708 12 878
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 797 15 164 15 828 12 998
Summa obeskattade reserver 4 172 4 024 3 843 2 291
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 953 4 575 4 673 4 204
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 953 4 575 4 673 4 204
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 720 695 534 661
Leverantörsskulder 2 969 4 973 2 118 2 489
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 536 7 066 8 204 6 670
Summa kortfristiga skulder 10 225 12 734 10 856 9 820
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 35 146 36 497 35 201 29 313

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 24 24 23
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 2 200 2 200
Fastighetsinteckningar 4 593 4 593 4 593 4 593
Övriga säkerheter 0 0 1 313 1 575
Summa säkerheter 7 593 7 593 8 106 8 368
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 000 3 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 973 0 1 003 0
Utdelning 400 400 2 500 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 183,97 % 150,82 % 190,17 % 145,00 %
Soliditet (%) 53,70 % 49,67 % 53,01 % 50,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,93 % 13,86 % 30,45 % 25,38 %
Riskbuffert (%) 3,28 % 6,33 % 15,64 % 12,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,51 % 5,29 % 11,23 % 8,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!