Nyckeltal för Kvarnviks Strand AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 02

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 296 1 271 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0
Total omsättning 1 297 1 271 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 518 496 1 275 0
Personalkostnader 66 0 0 0
Avskrivningar 4 119 896 0 0
Summa rörelsekostnader -4 703 -1 392 -1 275 0
Rörelseresultat -3 405 -121 -1 275 0
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -5 740 -1 806 -1 886 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 740 -1 806 -1 886 0
Årets resultat -5 740 -1 806 -1 886 0
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 153 37 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 630 1 279 583 0
Externa räntekostnader 858 443 28 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 740 -1 806 -1 886 0
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 46 083 53 777 52 594 3 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 940 819 0 10 418
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 47 023 54 596 52 594 13 418
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 47 023 54 596 52 594 13 418

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 262 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 71 30 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 333 30 0 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 7 190 9 459 25
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 343 7 221 9 459 25
Summa tillgångar 49 366 61 816 62 053 13 443

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25 25
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 307 114 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 36 984 2 000 2 000 0
Årets resultat -5 740 -1 806 -1 886 0
Summa fritt eget kapital 31 551 308 114 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 31 576 333 139 25
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 445 17 625 18 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 43 354 42 075 10 492
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 17 445 60 979 60 075 10 492
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 180 180 0 0
Leverantörsskulder 57 64 1 393 2 926
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 108 261 447 0
Summa kortfristiga skulder 345 505 1 840 2 926
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 49 366 61 816 62 053 13 443

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 50 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 000 18 000 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 000 18 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 679,13 % 1 429,70 % 514,08 % 0,85 %
Soliditet (%) 63,96 % 0,54 % 0,22 % 0,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -18,18 % -542,34 % -1 356,83 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -20,57 % -2,94 % -3,04 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -634,88 % -277,58 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord