Nyckeltal för Kungsholmens Kläder Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 365 7 930 6 590 8 295
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 2 324 699 160
Total omsättning 8 391 10 254 7 289 8 455
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 557 4 892 3 577 4 708
Övriga externa kostnader 2 427 2 533 1 376 1 407
Personalkostnader 1 828 1 531 1 483 2 022
Avskrivningar 19 25 121 124
Summa rörelsekostnader -8 831 -8 981 -6 557 -8 261
Rörelseresultat -570 1 274 732 105
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -578 1 386 -3 596 11
Skatt 0 127 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -578 1 386 -3 596 11
Årets resultat -578 1 260 -3 596 11
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 200 0 -108 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 113 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 89 0 80 94
Övriga finansiella kostnader 120 0 4 140 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -578 1 386 -3 596 11
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 10 19
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 10 19
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 161 93 109 221
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 161 93 109 221
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 200 0 -108 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 593 1 754 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 190
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 829 1 990 217 4 515
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 990 2 083 335 4 755

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 509 2 028 2 404 2 349
Summa varulager 1 509 2 028 2 404 2 349
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 328 400 232 367
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 606 240 406 609
Summa kortfristiga fordringar 934 640 638 976
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 48 93 74 181
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 491 2 761 3 116 3 506
Summa tillgångar 4 481 4 844 3 451 8 261

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 210 210 210 210
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 210 210 210 210
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat -1 880 -3 440 157 146
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 110 300 0 0
Årets resultat -578 1 260 -3 596 11
Summa fritt eget kapital -1 348 -1 880 -3 439 157
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital -1 138 -1 670 -3 229 367
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 390 755 707 354
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 850 1 960 2 500 1 710
Övriga långfristiga skulder 1 137 186 0 800
Summa långfristiga skulder 2 377 2 901 3 207 2 864
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 325 0 0 0
Leverantörsskulder 1 499 1 333 1 456 3 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 378 300 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 040 1 981 2 017 1 831
Summa kortfristiga skulder 3 242 3 614 3 473 5 031
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 481 4 844 3 451 8 261

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 4 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 2 500 2 500 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 133
Summa säkerheter 2 500 2 500 2 500 2 633
Villkorat aktieägartillskott 3 995 2 885 2 585 2 585
Övriga ansvarsförbindelser 0 62 62 145
Summa ansvarsförbindelser 3 995 2 947 2 647 2 730
Beviljad checkräkningskredit 400 1 150 1 150 1 150
Utnyttjad checkräkningskredit 245 755 707 354
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 30,29 % 20,28 % 20,50 % 23,00 %
Soliditet (%) -25,40 % -34,48 % -93,57 % 4,44 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,79 % -82,99 % 111,37 % 3,00 %
Riskbuffert (%) -11,95 % 28,61 % -45,09 % 0,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,41 % 17,48 % -118,60 % -1,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!