Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 287 960 301 165 285 602 274 465
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 219 12 487 7 672 11 788
Total omsättning 304 179 313 652 293 274 286 253
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 134 905 132 860 112 476 118 895
Personalkostnader 173 691 176 325 170 829 178 193
Avskrivningar 6 670 6 071 5 382 4 921
Summa rörelsekostnader -315 266 -315 256 -288 687 -302 009
Rörelseresultat -11 087 -1 604 4 587 -15 756
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -8 864 -2 179 5 409 -10 498
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 864 -2 179 5 409 -14 898
Årets resultat -8 864 -2 179 5 409 -10 498
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 081 139 313 653
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 858 83 46 54
Övriga finansiella kostnader 0 631 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 864 -2 179 5 409 -14 898
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 4 400
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 17 949 20 908 17 524 19 067
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 36 593 18 586 9 862 2 291
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 503 757 1 083 1 427
Summa materiella anläggningstillgångar 55 045 40 251 28 469 22 785
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 55 045 40 251 28 469 22 785

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 389 406 582 364
Summa varulager 389 406 582 364
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 2 129 1 246 1 403 1 600
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 707 20 230 45 893 46 927
Summa kortfristiga fordringar 21 836 21 476 47 296 48 527
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 25 149 25 736 0 0
Summa kassa och bank 30 307 24 583 13 832 6 776
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 77 681 72 201 61 710 55 667
Summa tillgångar 132 726 112 452 90 179 78 452

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa bundet eget kapital 10 100 10 100 10 100 10 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 20 665 22 844 17 435 27 933
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -8 864 -2 179 5 409 -10 498
Summa fritt eget kapital 11 801 20 665 22 844 17 435
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 21 901 30 765 32 944 27 535
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 50 000 25 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 50 000 25 000 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 067 14 808 18 042 11 812
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 44 758 41 879 39 193 39 105
Summa kortfristiga skulder 60 825 56 687 57 235 50 917
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 132 726 112 452 90 179 78 452

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 276 293 282 295
Löner till styrelse & VD 1 738 1 731 1 541 1 419
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 126 684 124 352 120 412 126 848
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 45 590 50 633 49 129 50 154
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 351 4 228 4 169 4 090
Summa ansvarsförbindelser 4 351 4 228 4 169 4 090
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 85,73 % 81,25 % 106,80 % 108,61 %
Soliditet (%) 16,50 % 27,36 % 36,53 % 35,10 %
Avkastning på eget kapital (%) -40,47 % -7,08 % 16,42 % -54,11 %
Riskbuffert (%) -6,81 % -2,18 % 5,97 % -19,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,38 % -0,96 % 1,88 % -5,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 465 430 432 435