Nyckeltal för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 277 900 277 874 287 960 301 165
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 370 6 963 16 219 12 487
Total omsättning 282 270 284 837 304 179 313 652
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 109 073 108 462 134 905 132 860
Personalkostnader 163 693 165 372 173 691 176 325
Avskrivningar 6 243 6 293 6 670 6 071
Summa rörelsekostnader -279 009 -280 127 -315 266 -315 256
Rörelseresultat 3 261 4 711 -11 087 -1 604
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 4 565 5 157 -8 864 -2 179
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 565 5 157 -8 864 -2 179
Årets resultat 4 565 5 157 -8 864 -2 179
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 32 2 940 3 081 139
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 37 2 494 858 83
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 631
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 565 5 157 -8 864 -2 179
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 21 061 15 924 17 949 20 908
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 67 644 50 182 36 593 18 586
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 209 342 503 757
Summa materiella anläggningstillgångar 88 914 66 448 55 045 40 251
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 88 914 66 448 55 045 40 251

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 323 237 389 406
Summa varulager 323 237 389 406
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 778 425 2 129 1 246
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 384 13 737 19 707 20 230
Summa kortfristiga fordringar 17 162 14 162 21 836 21 476
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 22 943 21 634 25 149 25 736
Summa kassa och bank 34 635 32 823 30 307 24 583
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 75 063 68 856 77 681 72 201
Summa tillgångar 163 977 135 304 132 726 112 452

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa bundet eget kapital 10 100 10 100 10 100 10 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 16 957 11 801 20 665 22 844
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 565 5 157 -8 864 -2 179
Summa fritt eget kapital 21 522 16 958 11 801 20 665
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 31 622 27 058 21 901 30 765
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 50 000 50 000 50 000 25 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 50 000 50 000 50 000 25 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 186 11 526 16 067 14 808
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 62 169 46 720 44 758 41 879
Summa kortfristiga skulder 82 355 58 246 60 825 56 687
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 163 977 135 304 132 726 112 452

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 248 257 276 293
Löner till styrelse & VD 1 841 1 771 1 738 1 731
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 116 525 120 335 126 684 124 352
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 45 664 43 629 45 590 50 633
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 862 4 234 4 351 4 228
Summa ansvarsförbindelser 3 862 4 234 4 351 4 228
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 62,89 % 80,67 % 85,73 % 81,25 %
Soliditet (%) 19,28 % 20,00 % 16,50 % 27,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,44 % 19,06 % -40,47 % -7,08 %
Riskbuffert (%) 2,78 % 3,35 % -6,81 % -2,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,63 % 0,96 % -3,38 % -0,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 477 475 465 430
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!