Nyckeltal för Kumla 4:10 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 410 286 113 128
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 6 0
Total omsättning 410 290 119 128
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 193 265 33 33
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 176 158 94 49
Summa rörelsekostnader -369 -423 -127 -82
Rörelseresultat 41 -133 -8 46
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -73 -235 -113 -42
Skatt 0 0 332 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -73 -235 -113 -42
Årets resultat 6 -116 1 218 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 25 39 40 27
Externa räntekostnader 88 63 64 61
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -73 -235 -113 -42
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 79 119 1 662 42
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 6 301 6 103 4 551 4 398
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 613 336
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 301 6 103 5 164 4 734
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 301 6 103 5 164 4 734

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 14 0 0 100
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 79 119 1 662 72
Övriga kortfristiga fordringar 343 21 43 27
Summa kortfristiga fordringar 436 140 1 705 199
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 84 57 23 7
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 519 197 1 727 207
Summa tillgångar 6 820 6 300 6 891 4 940

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 134 1 250 32 32
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 -116 1 218 0
Summa fritt eget kapital 1 140 1 134 1 250 32
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 190 1 184 1 300 82
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 323 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 1 645 2 132 1 500
Övriga långfristiga skulder 3 078 3 078 3 078 3 078
Summa långfristiga skulder 5 401 4 723 5 210 4 578
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 125 0 0 0
Leverantörsskulder 41 0 46 246
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 63 393 335 34
Summa kortfristiga skulder 229 393 381 280
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 6 820 6 300 6 891 4 940

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 500 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 227,07 % 50,13 % 453,54 % 73,57 %
Soliditet (%) 17,45 % 18,79 % 18,87 % 1,66 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,13 % -19,85 % -8,69 % -51,22 %
Riskbuffert (%) -1,42 % -4,10 % -1,99 % -0,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -45,37 % -117,83 % -192,04 % -101,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!