Nyckeltal för KumBro Vind AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 733 37 644 33 151 36 339
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 109 1 300 9 475 5 710
Total omsättning 41 842 38 944 42 626 42 049
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 34 355 34 851 35 930 40 962
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -34 355 -34 851 -35 930 -40 962
Rörelseresultat 7 487 4 093 6 696 1 087
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -84 -3 841 -1 798 -8 215
Skatt 921 108 38 -1 352
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -84 -3 841 -1 798 -8 215
Årets resultat -505 51 -36 -4 663
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 549 527
Externa ränteintäkter 12 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 357 0 0
Externa räntekostnader 6 663 6 609 8 023 8 745
Övriga finansiella kostnader 920 968 1 019 1 084
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -84 -3 841 -1 798 -8 215
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 500 4 000 1 800 2 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 355 474 374 284 393 095 411 905
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 355 474 374 284 393 095 411 905
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 377 5 226 5 233 4 767
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 473 5 322 5 329 4 863
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 359 947 379 606 398 424 416 768

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 70 3 548 10 228 4 827
Summa varulager 70 3 548 10 228 4 827
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 143 935 2 201 5 320
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 286 6 725 2 564 2 987
Övriga kortfristiga fordringar 13 217 6 688 8 168 10 179
Summa kortfristiga fordringar 18 646 14 348 12 933 18 486
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 9 1 1
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 18 728 17 905 23 162 23 314
Summa tillgångar 378 675 397 511 421 586 440 082

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 24 254 24 202 24 238 28 901
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -505 51 -36 -4 663
Summa fritt eget kapital 23 749 24 253 24 202 24 238
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 28 749 29 253 29 202 29 238
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 921 729 537 345
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 58 800 62 400 66 000 69 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 30 000 279 600 294 000 308 400
Övriga långfristiga skulder 235 200 0 0 0
Summa långfristiga skulder 324 000 342 000 360 000 378 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 356 3 056 1 431 4 086
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 4 075 5 115
Övriga kortfristiga skulder 22 649 22 473 26 341 23 298
Summa kortfristiga skulder 25 005 25 529 31 847 32 499
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 378 675 397 511 421 586 440 082

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 329 385 385
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 886 994 1 397
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 386 494 672
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 127 4 054 3 954 3 450
Summa säkerheter 4 127 4 054 3 954 3 450
Villkorat aktieägartillskott 24 000 24 000 24 000 24 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 24 000 24 000 24 000 24 000
Beviljad checkräkningskredit 0 40 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 74,62 % 56,24 % 40,61 % 56,88 %
Soliditet (%) 7,59 % 7,36 % 6,93 % 6,64 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,29 % -13,13 % -6,16 % -28,10 %
Riskbuffert (%) -0,19 % -1,13 % -0,59 % -2,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,37 % -31,28 % -32,70 % -49,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 608 690 594
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!