Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Korsbron Åkeri Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 729 19 847 22 399 19 228
Aktiverat arbete för egen räkning 382 1 069 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 411 1 241 815 4 752
Total omsättning 18 522 22 157 23 214 23 980
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 731 3 511 2 573 2 190
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 701 8 071 7 476 8 218
Personalkostnader 7 152 7 835 8 031 8 346
Avskrivningar 2 122 2 306 2 580 2 988
Summa rörelsekostnader -19 706 -21 723 -20 660 -21 742
Rörelseresultat -1 335 343 1 407 2 238
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 20 111 934 696
Skatt 13 31 216 161
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 625 111 1 134 1 926
Årets resultat 7 80 718 534
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 291 232 273 314
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 625 111 1 134 1 926
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 645 0 -200 -1 230
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 12 931 13 239 12 460 12 748
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 489 9 988 11 713 14 177
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 382 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 802 23 227 24 173 26 925
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 586 586 586 586
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 24 387 23 813 24 759 27 511

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 1 492 1 971 2 236 1 891
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 230 3 615 3 006 4 648
Summa kortfristiga fordringar 4 722 5 586 5 242 6 539
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 5 420 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 4 722 5 592 5 662 6 539
Summa tillgångar 29 110 29 404 30 421 34 049

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 3 693 3 614 2 896 2 362
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 80 718 534
Summa fritt eget kapital 3 700 3 694 3 614 2 896
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 3 820 3 814 3 734 3 016
Summa obeskattade reserver 4 755 6 400 6 400 6 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 157 7 170 8 478 11 577
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 1 300 1 300 1 300
Summa långfristiga skulder 8 457 8 470 9 778 12 877
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 2 258 1 765 1 976 2 446
Leverantörsskulder 852 1 005 592 875
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 967 7 951 7 941 8 636
Summa kortfristiga skulder 12 077 10 721 10 509 11 957
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 29 110 29 404 30 421 34 049

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 15 18 17 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 2 350 2 350 2 350 2 350
Fastighetsinteckningar 6 900 6 900 6 900 6 900
Övriga säkerheter 6 503 5 949 8 263 10 576
Summa säkerheter 15 753 15 199 17 513 19 826
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 60 60 60 60
Summa ansvarsförbindelser 60 60 60 60
Beviljad checkräkningskredit 1 400 1 400 1 400 1 700
Utnyttjad checkräkningskredit 514 457 0 1 222
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 39,10 % 52,15 % 53,88 % 54,69 %
Soliditet (%) 25,16 % 29,01 % 27,78 % 22,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -22,19 % 1,30 % 13,42 % 25,39 %
Riskbuffert (%) -5,92 % 0,06 % 3,38 % 5,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,45 % -0,61 % 3,84 % 8,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0