Nyckeltal för Korsbron Åkeri Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 715 16 729 19 847 22 399
Aktiverat arbete för egen räkning 90 382 1 069 0
Övriga rörelseintäkter 3 724 1 411 1 241 815
Total omsättning 21 529 18 522 22 157 23 214
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 576 3 731 3 511 2 573
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 971 6 701 8 071 7 476
Personalkostnader 7 217 7 152 7 835 8 031
Avskrivningar 2 227 2 122 2 306 2 580
Summa rörelsekostnader -20 991 -19 706 -21 723 -20 660
Rörelseresultat 537 -1 335 343 1 407
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 11 20 111 934
Skatt 0 13 31 216
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 411 -1 625 111 1 134
Årets resultat 11 7 80 718
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 19 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 230 291 232 273
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 411 -1 625 111 1 134
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -400 1 645 0 -200
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 12 622 12 931 13 239 12 460
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 12 941 10 489 9 988 11 713
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 857 382 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 420 23 802 23 227 24 173
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 586 586 586 586
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 27 006 24 387 23 813 24 759

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 1 094 1 492 1 971 2 236
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 729 3 230 3 615 3 006
Summa kortfristiga fordringar 7 823 4 722 5 586 5 242
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 887 0 5 420
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 8 710 4 722 5 592 5 662
Summa tillgångar 35 715 29 110 29 404 30 421

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 3 700 3 693 3 614 2 896
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 7 80 718
Summa fritt eget kapital 3 711 3 700 3 694 3 614
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 3 831 3 820 3 814 3 734
Summa obeskattade reserver 5 155 4 755 6 400 6 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 020 7 157 7 170 8 478
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 1 300 1 300 1 300
Summa långfristiga skulder 13 320 8 457 8 470 9 778
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 2 622 2 258 1 765 1 976
Leverantörsskulder 1 493 852 1 005 592
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 295 8 967 7 951 7 941
Summa kortfristiga skulder 13 410 12 077 10 721 10 509
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 35 715 29 110 29 404 30 421

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 15 15 18 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 2 350 2 350 2 350 2 350
Fastighetsinteckningar 8 260 6 900 6 900 6 900
Övriga säkerheter 7 932 6 503 5 949 8 263
Summa säkerheter 18 542 15 753 15 199 17 513
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 60 60 60
Summa ansvarsförbindelser 5 60 60 60
Beviljad checkräkningskredit 1 400 1 400 1 400 1 400
Utnyttjad checkräkningskredit 0 514 457 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 64,95 % 39,10 % 52,15 % 53,88 %
Soliditet (%) 21,36 % 25,16 % 29,01 % 27,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,39 % -22,19 % 1,30 % 13,42 %
Riskbuffert (%) 0,98 % -5,92 % 0,06 % 3,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,02 % -11,45 % -0,61 % 3,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!