Nyckeltal för Korsbron Åkeri Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 867 17 715 16 729 19 847
Aktiverat arbete för egen räkning 27 90 382 1 069
Övriga rörelseintäkter 1 695 3 724 1 411 1 241
Total omsättning 26 589 21 529 18 522 22 157
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 763 4 576 3 731 3 511
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 989 6 971 6 701 8 071
Personalkostnader 8 277 7 217 7 152 7 835
Avskrivningar 2 634 2 227 2 122 2 306
Summa rörelsekostnader -25 663 -20 991 -19 706 -21 723
Rörelseresultat 927 537 -1 335 343
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 72 11 20 111
Skatt 3 0 13 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 672 411 -1 625 111
Årets resultat 69 11 7 80
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 19 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 286 230 291 232
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 672 411 -1 625 111
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -600 -400 1 645 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 12 676 12 622 12 931 13 239
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 111 12 941 10 489 9 988
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 113 857 382 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 900 26 420 23 802 23 227
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 586 586 586 586
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 27 485 27 006 24 387 23 813

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 1 737 1 094 1 492 1 971
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 903 6 729 3 230 3 615
Summa kortfristiga fordringar 7 640 7 823 4 722 5 586
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 887 0 5
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 7 640 8 710 4 722 5 592
Summa tillgångar 35 125 35 715 29 110 29 404

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 3 711 3 700 3 693 3 614
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 69 11 7 80
Summa fritt eget kapital 3 780 3 711 3 700 3 694
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 3 900 3 831 3 820 3 814
Summa obeskattade reserver 5 755 5 155 4 755 6 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 722 12 020 7 157 7 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 1 300 1 300 1 300
Summa långfristiga skulder 13 022 13 320 8 457 8 470
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 2 414 2 622 2 258 1 765
Leverantörsskulder 1 087 1 493 852 1 005
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 948 9 295 8 967 7 951
Summa kortfristiga skulder 12 449 13 410 12 077 10 721
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 35 125 35 715 29 110 29 404

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 16 15 15 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 2 350 2 350 2 350 2 350
Fastighetsinteckningar 8 260 8 260 6 900 6 900
Övriga säkerheter 8 596 7 932 6 503 5 949
Summa säkerheter 19 206 18 542 15 753 15 199
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 5 60 60
Summa ansvarsförbindelser 0 5 60 60
Beviljad checkräkningskredit 1 400 1 400 1 400 1 400
Utnyttjad checkräkningskredit 248 0 514 457
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 61,37 % 64,95 % 39,10 % 52,15 %
Soliditet (%) 23,18 % 21,36 % 25,16 % 29,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,25 % 5,39 % -22,19 % 1,30 %
Riskbuffert (%) 1,67 % 0,98 % -5,92 % 0,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,55 % 1,02 % -11,45 % -0,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!