Nyckeltal för Konceptstudion i Östersund AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 209 4 741 1 951 927
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 0 0
Total omsättning 3 209 4 743 1 951 927
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 534 1 994 647 94
Övriga externa kostnader 1 014 882 295 450
Personalkostnader 1 736 1 670 661 478
Avskrivningar 5 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 289 -4 546 -1 603 -1 022
Rörelseresultat -81 198 348 -95
Resultat 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -81 197 347 -63
Skatt 0 41 63 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -81 197 347 -95
Årets resultat -81 156 284 -63
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -81 197 347 -95
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 32
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 27 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 27 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Kundfordringar 373 494 199 40
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 24 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 85 0 19 76
Summa kortfristiga fordringar 482 494 218 116
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 317 518 447 298
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 800 1 012 665 414
Summa tillgångar 827 1 012 665 414

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Aktiekapital 51 51 51 51
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 51 51 51 51
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 286 294 9 73
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -81 156 284 -63
Summa fritt eget kapital 205 450 293 10
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 256 501 344 61
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 83 252 173 283
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 140 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 347 260 147 70
Summa kortfristiga skulder 570 512 320 353
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 827 1 012 665 414

Noter

2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Antal anställda 3 3 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 163 0 0
2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 140,18 % 197,66 % 207,81 % 117,28 %
Soliditet (%) 30,96 % 49,51 % 51,73 % 14,73 %
Avkastning på eget kapital (%) -31,64 % 39,32 % 100,87 % -155,74 %
Riskbuffert (%) -9,79 % 19,37 % 52,02 % -22,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,52 % 4,13 % 17,73 % -10,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord