Nyckeltal för Kommersiella Fastigheter MGS AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 09 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 272 2 121 1 874 2 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 272 2 121 1 874 2 275
Rörelsens kostnader 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 195 1 481 961 1 213
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 195 -1 481 -961 -1 213
Rörelseresultat 1 077 639 914 1 062
Resultat 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 77 39 214 261
Skatt 16 8 46 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 077 639 914 1 061
Årets resultat 61 31 168 203
Jämförelsestörande poster 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 077 639 914 1 061
Bokslutsdispositioner 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 -600 -700 -800
Balansräkning 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 92 89 442 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 26 23 26
Summa kortfristiga fordringar 128 115 465 157
Kassa och bank 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 207 660 523 964
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 335 775 988 1 121
Summa tillgångar 1 335 775 988 1 121

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 44 13 5 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 61 31 168 203
Summa fritt eget kapital 105 44 173 205
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 155 94 223 255
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 125 0 1 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 000 600 700 800
Övriga kortfristiga skulder 55 81 64 65
Summa kortfristiga skulder 1 180 681 765 866
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 335 775 988 1 121

Noter

2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 160 200
2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 113,14 % 113,80 % 129,15 % 129,45 %
Soliditet (%) 11,61 % 12,13 % 22,57 % 22,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 694,84 % 679,79 % 409,87 % 416,08 %
Riskbuffert (%) 80,67 % 82,45 % 92,51 % 94,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 47,40 % 30,13 % 48,77 % 46,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!