Nyckeltal för Knowit Uppsala AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 67 070 76 658 63 262 48 021
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 170 1 782 41 49
Total omsättning 67 240 78 440 63 303 48 070
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 27 771 38 612 30 014 15 780
Övriga externa kostnader 3 992 3 852 3 023 3 134
Personalkostnader 33 438 29 941 26 622 24 564
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -65 201 -72 405 -59 659 -43 478
Rörelseresultat 2 038 5 987 3 631 4 592
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 2 500 5 827 3 481 4 592
Skatt 100 224 113 141
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 270 6 027 3 631 4 592
Årets resultat 99 603 368 451
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 219 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 40 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 270 6 027 3 631 4 592
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -2 300 -5 000 -3 000 -4 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 230 -200 -150 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 6 810 5 763 8 652 4 834
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 694 16 387 12 228 12 723
Övriga kortfristiga fordringar 1 054 846 1 073 1 417
Summa kortfristiga fordringar 18 558 22 996 21 953 18 974
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 18 558 22 996 21 953 18 974
Summa tillgångar 18 558 22 996 21 953 18 974

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 5 496 4 892 4 525 4 073
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 99 603 368 451
Summa fritt eget kapital 5 595 5 495 4 893 4 524
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 5 695 5 595 4 993 4 624
Summa obeskattade reserver 1 050 1 280 1 080 930
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 562 4 587 6 104 3 022
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 613 6 303 4 453 4 850
Övriga kortfristiga skulder 3 638 5 231 5 324 5 547
Summa kortfristiga skulder 11 813 16 121 15 881 13 419
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 18 558 22 996 21 953 18 974

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 33 31 29 29
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 157,10 % 142,65 % 138,23 % 141,40 %
Soliditet (%) 34,86 % 28,43 % 26,37 % 27,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,09 % 92,18 % 62,72 % 86,49 %
Riskbuffert (%) 12,23 % 26,21 % 16,54 % 24,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,38 % 7,86 % 5,74 % 9,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord