Nyckeltal för Knowit Solutions Stockholm AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 57 957 27 966 22 808 21 259
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 160 0 0
Total omsättning 57 957 28 126 22 808 21 259
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 48 405 20 532 0 6
Övriga externa kostnader 2 640 3 815 2 321 1 929
Personalkostnader 11 002 12 151 23 876 21 431
Avskrivningar 8 24 0 0
Summa rörelsekostnader -62 055 -36 522 -26 197 -23 366
Rörelseresultat -4 098 -8 479 -3 389 -2 106
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -4 608 -8 667 -3 570 -2 127
Skatt 103 63 42 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 408 -8 667 -3 395 -2 127
Årets resultat 390 20 -12 51
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 316 119 6 21
Externa räntekostnader 1 69 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 408 -8 667 -3 395 -2 127
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 5 100 8 750 3 600 2 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -200 0 -175 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 5 0 0
Inventarier 1 4 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 9 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 938 934 914 485
Summa finansiella anläggningstillgångar 938 934 914 485
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 940 942 914 485

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 182 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 219 13 281 6 288 6 256
Övriga kortfristiga fordringar 1 060 508 339 304
Summa kortfristiga fordringar 11 279 13 971 6 627 6 560
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 11 279 13 971 6 627 6 560
Summa tillgångar 12 219 14 914 7 541 7 045

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 359 340 352 301
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 390 20 -12 51
Summa fritt eget kapital 749 360 340 352
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 799 410 390 402
Summa obeskattade reserver 375 175 175 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 011 4 664 711 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 585 7 119 201 192
Övriga kortfristiga skulder 2 449 2 546 6 064 6 065
Summa kortfristiga skulder 11 045 14 329 6 976 6 643
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 12 219 14 914 7 541 7 045

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 8 9 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 102,12 % 97,50 % 95,00 % 98,75 %
Soliditet (%) 8,80 % 3,61 % 6,88 % 5,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -409,90 % -1 608,05 % -654,17 % -529,10 %
Riskbuffert (%) -36,33 % -58,16 % -45,03 % -30,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,15 % -31,66 % -14,91 % -10,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord