Nyckeltal för Knowit Solutions Linköping Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 624 31 446 23 394 24 828
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 281 0
Total omsättning 34 624 31 446 23 675 24 828
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 14 325 12 650 5 645 4 419
Övriga externa kostnader 2 150 1 944 1 803 2 085
Personalkostnader 14 335 14 706 12 615 15 864
Avskrivningar 54 104 104 100
Summa rörelsekostnader -30 864 -29 404 -20 167 -22 468
Rörelseresultat 3 758 2 032 3 508 2 348
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 826 2 227 2 780 2 348
Skatt 96 61 604 71
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 796 2 032 3 508 2 348
Årets resultat 230 166 2 176 178
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 38 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 796 2 032 3 508 2 348
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -3 500 -2 000 0 -2 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 30 195 -728 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 70 174 277
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 70 174 277
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 70 174 277

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 736 1 143 1 425 1 571
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 024 12 697 8 251 6 101
Övriga kortfristiga fordringar 891 400 333 699
Summa kortfristiga fordringar 12 651 14 240 10 009 8 371
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 12 651 14 240 10 009 8 371
Summa tillgångar 12 667 14 310 10 183 8 648

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 270 5 355 3 179 3 001
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 230 166 2 176 178
Summa fritt eget kapital 3 500 5 521 5 355 3 179
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 600 5 621 5 455 3 279
Summa obeskattade reserver 1 350 1 380 1 575 847
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 736 3 208 914 457
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 726 2 155 190 2 180
Övriga kortfristiga skulder 2 255 1 947 2 050 1 886
Summa kortfristiga skulder 7 717 7 310 3 154 4 523
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 667 14 310 10 183 8 648

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 17 17 15 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 250 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 163,94 % 194,80 % 317,34 % 185,08 %
Soliditet (%) 36,27 % 46,39 % 64,97 % 45,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 82,61 % 30,61 % 53,02 % 60,16 %
Riskbuffert (%) 29,97 % 14,20 % 34,45 % 27,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,96 % 6,46 % 15,00 % 9,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Solutions Linköping Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord