Nyckeltal för Knowit Solutions Datalytics AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 78 647 50 935 42 902 42 358
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 78 647 50 935 42 902 42 358
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 16 689 11 758 0 0
Övriga externa kostnader 5 276 2 485 9 667 10 843
Personalkostnader 49 108 30 501 28 310 27 464
Avskrivningar 4 0 0 0
Summa rörelsekostnader -71 077 -44 744 -37 977 -38 307
Rörelseresultat 7 571 6 192 4 925 4 051
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 104 6 126 5 118 4 208
Skatt 367 169 90 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 554 6 185 4 909 4 048
Årets resultat 1 236 457 228 208
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 71 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 89 7 16 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 554 6 185 4 909 4 048
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -5 500 -5 500 -4 800 -3 900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -450 -59 209 160
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 14 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 14 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 466 4 168 3 804 4 800
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 350 23 028 15 693 13 307
Övriga kortfristiga fordringar 3 312 1 053 1 234 1 653
Summa kortfristiga fordringar 33 128 28 249 20 731 19 760
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 33 128 28 249 20 731 19 760
Summa tillgångar 33 143 28 249 20 731 19 760

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 371 9 164 8 936 8 728
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 236 457 228 208
Summa fritt eget kapital 8 607 9 621 9 164 8 936
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 727 9 741 9 284 9 056
Summa obeskattade reserver 1 640 1 190 1 131 1 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 653 1 565 549 1 028
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 387 6 157 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 735 9 596 9 767 8 336
Summa kortfristiga skulder 22 775 17 318 10 316 9 364
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 33 143 28 249 20 731 19 760

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 42 27 27 26
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 250 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 145,46 % 163,12 % 200,96 % 211,02 %
Soliditet (%) 29,98 % 37,59 % 48,80 % 50,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,03 % 58,25 % 48,52 % 40,30 %
Riskbuffert (%) 22,68 % 21,88 % 23,61 % 20,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,49 % 12,13 % 11,41 % 9,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Solutions Datalytics AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord