Nyckeltal för Knowit Solutions Cloud & Code AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 176 908 206 903 167 496 178 438
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 81 0 564
Total omsättning 177 032 206 984 167 496 179 002
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 31 906 50 400 63 070 84 345
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 824 12 791 8 517 6 677
Personalkostnader 116 512 111 396 78 534 70 789
Avskrivningar 109 141 0 0
Summa rörelsekostnader -162 351 -174 728 -150 121 -161 811
Rörelseresultat 14 679 32 255 17 326 17 130
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 15 774 32 178 1 226 13 027
Skatt 364 474 390 2 906
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 874 32 478 17 326 17 127
Årets resultat 411 704 835 10 121
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 130 0 0 0
Externa ränteintäkter 67 238 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 15 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 874 32 478 17 326 17 127
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -15 000 -31 000 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -100 -300 -16 100 -4 100
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 48 27 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 27 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 38 122 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 38 122 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 85 150 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 16 132 13 554 12 192 22 730
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 46 189 68 029 71 189 48 272
Övriga kortfristiga fordringar 6 354 6 375 546 706
Summa kortfristiga fordringar 68 675 87 958 83 927 71 708
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 68 675 87 958 83 927 71 708
Summa tillgångar 68 760 88 108 83 927 71 708

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 20 364 19 660 33 825 23 704
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 411 704 835 10 121
Summa fritt eget kapital 20 775 20 364 34 660 33 825
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 21 375 20 964 35 260 34 425
Summa obeskattade reserver 7 300 7 200 6 900 6 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 215 5 867 4 485 4 175
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 212 37 041 22 677 7 583
Övriga kortfristiga skulder 16 658 17 036 14 605 18 725
Summa kortfristiga skulder 40 085 59 944 41 767 30 483
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 68 760 88 108 83 927 71 708

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 118 118 85 77
Löner till styrelse & VD 1 676 1 629 1 830 2 051
Varav tantiem till styrelse & VD 46 300 301 334
Löner till övriga anställda 75 826 71 765 50 074 45 620
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 34 585 32 109 23 520 20 454
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 000 0 15 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 171,32 % 146,73 % 200,94 % 235,24 %
Soliditet (%) 38,91 % 29,82 % 48,07 % 55,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 59,33 % 123,63 % 42,94 % 43,43 %
Riskbuffert (%) 23,09 % 36,85 % 20,64 % 23,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,97 % 15,69 % 10,34 % 9,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 657 622 611 619
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord