Nyckeltal för Knowit Jönköping AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 32 345 27 370 28 291 28 403
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 53 49 86 151
Total omsättning 32 398 27 419 28 377 28 554
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 229 8 322 9 198 9 301
Personalkostnader 19 831 17 036 15 259 15 687
Avskrivningar 79 46 53 85
Summa rörelsekostnader -29 139 -25 404 -24 510 -25 073
Rörelseresultat 3 185 1 991 3 860 3 474
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 101 1 739 3 960 3 524
Skatt 96 167 112 116
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 201 1 989 3 860 3 474
Årets resultat 255 572 348 107
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 201 1 989 3 860 3 474
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -2 750 -1 000 -3 500 -3 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -100 -250 100 50
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 65 72 118 152
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 65 72 118 152
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 65 72 118 152

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 6 222 5 055 3 740 5 646
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 535 7 775 9 760 5 708
Övriga kortfristiga fordringar 1 703 1 919 2 083 1 814
Summa kortfristiga fordringar 13 460 14 749 15 583 13 168
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 13 460 14 749 15 583 13 168
Summa tillgångar 13 525 14 821 15 701 13 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 878 6 106 5 758 5 651
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 255 572 348 107
Summa fritt eget kapital 4 133 6 678 6 106 5 758
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 253 6 798 6 226 5 878
Summa obeskattade reserver 900 800 550 650
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 968 1 214 1 282 698
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 200 1 552 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 205 4 457 7 643 6 094
Summa kortfristiga skulder 8 373 7 223 8 925 6 792
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 525 14 821 15 701 13 320

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 23 21 21
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 800 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 160,75 % 204,19 % 174,60 % 193,88 %
Soliditet (%) 36,35 % 49,85 % 42,24 % 47,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,11 % 26,92 % 58,21 % 54,65 %
Riskbuffert (%) 23,66 % 13,41 % 24,58 % 26,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,89 % 7,26 % 13,64 % 12,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord