Nyckeltal för Knowit Experience AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 236 559 274 517 245 802 142 573
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 517
Total omsättning 236 559 274 517 245 802 144 090
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 85 914 102 309 71 259 42 832
Övriga externa kostnader 26 042 25 119 26 593 16 026
Personalkostnader 112 104 113 795 111 809 66 802
Avskrivningar 134 251 351 0
Summa rörelsekostnader -224 194 -241 474 -210 012 -125 660
Rörelseresultat 12 365 33 044 35 789 18 429
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 13 858 33 136 35 734 14 729
Skatt 317 265 167 3 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 858 33 306 35 784 18 429
Årets resultat 141 871 1 567 11 729
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 450 0 0 0
Externa ränteintäkter 42 279 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 16 6 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 858 33 306 35 784 18 429
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -13 400 -32 000 -34 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -170 -50 -3 700
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 96 306 0
Inventarier 12 50 91 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 146 397 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 081 1 080 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 081 1 080 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 093 1 225 397 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 20 544 21 671 33 274 9 512
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 59 168 78 911 83 721 51 914
Övriga kortfristiga fordringar 2 604 2 667 1 438 557
Summa kortfristiga fordringar 82 316 103 249 118 433 61 983
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 82 316 103 249 118 433 61 983
Summa tillgångar 83 409 104 475 118 830 61 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 27 627 26 729 28 364 16 635
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 141 871 1 567 11 729
Summa fritt eget kapital 27 768 27 600 29 931 28 364
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 27 888 27 720 30 051 28 484
Summa obeskattade reserver 7 050 7 050 6 280 6 230
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 553 8 514 13 967 3 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 687 39 204 39 294 2 811
Övriga kortfristiga skulder 19 232 21 986 29 237 20 858
Summa kortfristiga skulder 48 472 69 704 82 498 27 269
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 83 409 104 475 118 830 61 983

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 125 132 130 81
Löner till styrelse & VD 1 837 1 984 2 183 1 506
Varav tantiem till styrelse & VD 0 322 312 252
Löner till övriga anställda 74 180 73 388 72 418 43 005
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 298 32 305 33 345 19 064
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 7 000 0 2 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 169,82 % 148,12 % 143,56 % 227,30 %
Soliditet (%) 39,66 % 31,51 % 29,18 % 53,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,89 % 101,19 % 103,19 % 55,72 %
Riskbuffert (%) 16,61 % 31,87 % 30,11 % 29,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,86 % 12,13 % 14,56 % 12,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 608 571 574 550
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Experience AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord