Nyckeltal för Knowit Dataunit AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 96 327 74 143 73 432 97 374
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 294 713 689 718
Total omsättning 98 621 74 856 74 121 98 092
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 55 398 37 753 39 997 61 452
Övriga externa kostnader 5 528 4 648 3 600 3 609
Personalkostnader 28 145 25 781 23 987 23 864
Avskrivningar 289 221 145 192
Summa rörelsekostnader -89 360 -68 403 -67 729 -89 117
Rörelseresultat 7 556 6 423 6 308 8 013
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 7 874 4 920 6 308 8 112
Skatt 149 1 056 103 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 014 6 470 6 308 7 962
Årets resultat 324 3 864 205 460
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 454 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 48 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 9 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 51
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 014 6 470 6 308 7 962
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -7 400 0 -6 000 -7 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -140 -1 550 0 150
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 978 1 267 169 314
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 978 1 267 169 314
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 978 1 267 169 314

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 33 050 33 717 6 702 13 626
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 749 10 993 19 897 19 740
Övriga kortfristiga fordringar 3 376 9 019 5 724 4 104
Summa kortfristiga fordringar 47 175 53 729 32 323 37 470
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 47 175 53 729 32 323 37 470
Summa tillgångar 48 153 54 996 32 492 37 784

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 12 578 8 714 11 759 11 299
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 324 3 864 205 460
Summa fritt eget kapital 12 902 12 578 11 964 11 759
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 13 022 12 698 12 084 11 879
Summa obeskattade reserver 2 990 2 850 1 300 1 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 831 3 335 1 958 813
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 196 2 455 8 066 8 851
Övriga kortfristiga skulder 14 114 33 657 9 084 14 941
Summa kortfristiga skulder 32 141 39 447 19 108 24 605
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 48 153 54 996 32 492 37 784

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 23 22 20 21
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 3 250 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 146,78 % 136,21 % 169,16 % 152,29 %
Soliditet (%) 31,62 % 26,91 % 40,14 % 33,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 52,63 % 43,72 % 48,37 % 62,02 %
Riskbuffert (%) 16,63 % 11,76 % 19,41 % 21,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,31 % 8,73 % 8,59 % 8,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Dataunit AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord