Nyckeltal för Knowit Cybersecurity & Law AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 168 939 149 789 101 522 96 532
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 906 1 832 239 975
Total omsättning 169 845 151 621 101 761 97 507
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 12 515 14 114 10 985 12 531
Handelsvaror 9 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 566 12 661 7 419 6 251
Personalkostnader 116 093 100 013 68 380 59 226
Avskrivningar 54 108 18 18
Summa rörelsekostnader -144 237 -126 896 -86 802 -78 026
Rörelseresultat 25 607 24 726 14 959 19 481
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 25 638 23 642 16 159 20 880
Skatt 710 874 324 410
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 538 24 842 14 959 19 480
Årets resultat 1 928 2 769 835 1 270
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 906 0 0 0
Externa ränteintäkter 31 118 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 538 24 842 14 959 19 480
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -23 000 -20 000 -15 000 -19 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -900 -1 200 1 200 1 400
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 9 12 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 12 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 19 70 8 26
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 70 8 26
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 29 82 8 26

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 19 833 21 907 13 751 12 189
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 45 322 39 465 34 890 36 301
Övriga kortfristiga fordringar 1 872 1 960 1 349 2 188
Summa kortfristiga fordringar 67 027 63 332 49 990 50 678
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 67 027 63 332 49 990 50 678
Summa tillgångar 67 056 63 413 49 998 50 704

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 15 783 12 999 13 914 12 644
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 928 2 769 835 1 270
Summa fritt eget kapital 17 711 15 768 14 749 13 914
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 17 811 15 868 14 849 14 014
Summa obeskattade reserver 4 400 3 500 2 300 3 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 525 2 217 1 960 1 870
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 767 21 504 16 616 19 793
Övriga kortfristiga skulder 17 552 20 325 14 273 11 527
Summa kortfristiga skulder 44 844 44 046 32 849 33 190
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 67 056 63 413 49 998 50 704

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 107 96 66 62
Löner till styrelse & VD 2 011 1 802 1 551 0
Varav tantiem till styrelse & VD 565 616 353 0
Löner till övriga anställda 72 833 61 277 42 710 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 35 565 29 762 20 998 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 750 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 149,47 % 143,79 % 152,18 % 152,69 %
Soliditet (%) 31,40 % 29,09 % 33,09 % 32,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 126,05 % 134,66 % 90,42 % 117,40 %
Riskbuffert (%) 39,57 % 39,17 % 29,92 % 38,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,71 % 16,58 % 14,73 % 20,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 699 657 671 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Cybersecurity & Law AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord