Nyckeltal för Knowit Connectivity AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 780 197 983 160 1 086 670 1 062 960
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 1 056 1 122
Övriga rörelseintäkter 9 226 14 522 1 642 14 241
Total omsättning 789 423 997 682 1 089 368 1 078 323
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 395 302 546 426 0 0
Övriga externa kostnader 47 348 60 585 380 377 369 714
Personalkostnader 279 578 298 266 581 764 589 836
Avskrivningar 2 169 37 412 34 537 38 881
Summa rörelsekostnader -724 397 -942 689 -996 678 -998 431
Rörelseresultat 61 129 52 350 92 692 77 760
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 91 327 63 753 59 924 71 591
Skatt 9 052 2 319 18 220 6 231
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 74 255 54 189 91 712 78 734
Årets resultat 2 275 1 434 41 703 -9 382
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 12 900 0 0 21
Externa ränteintäkter 363 2 146 89 78
Räntekostnader till koncernföretag 134 0 206 128
Externa räntekostnader 3 307 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 861 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 74 255 54 189 91 712 78 734
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -80 000 -60 000 0 -74 743
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 17 072 9 564 -31 788 -7 143
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 6 872 5 831
Goodwill 0 0 28 149 56 299
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 35 021 62 130
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 930 4 854 7 081 9 975
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 127 126
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 930 4 854 7 208 10 101
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 104 880 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 107 409 46
Summa finansiella anläggningstillgångar 237 105 221 418 46
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 3 167 110 075 42 647 72 278

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 216 112 217 303 266 008 267 289
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 465 347 292 793 545 210 456 161
Övriga kortfristiga fordringar 11 069 47 842 20 286 21 238
Summa kortfristiga fordringar 692 528 557 938 831 504 744 688
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 692 528 557 938 831 504 744 688
Summa tillgångar 695 695 668 012 874 151 816 966

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 5 360 4 304
Summa bundet eget kapital 10 200 10 200 15 360 14 304
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 390 618 389 142 433 531 443 968
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 58 748 58 748
Årets resultat 2 275 1 434 41 703 -9 382
Summa fritt eget kapital 392 893 390 576 533 982 493 334
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 403 093 400 776 549 342 507 638
Summa obeskattade reserver 98 257 115 329 124 893 93 105
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 105 493 1 457
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 40 453 59 042 77 824 78 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 107 640 28 022 9 356 12 230
Övriga kortfristiga skulder 46 252 64 738 112 243 124 055
Summa kortfristiga skulder 194 345 151 802 199 423 214 765
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 695 695 668 012 874 151 816 966

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 320 346 687 764
Löner till styrelse & VD 2 378 3 378 1 801 0
Varav tantiem till styrelse & VD 380 805 0 0
Löner till övriga anställda 185 821 192 559 388 154 401 966
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 81 356 90 706 180 975 179 953
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 200 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 200 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 000 0 150 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 356,34 % 367,54 % 416,95 % 346,75 %
Soliditet (%) 68,35 % 72,72 % 73,37 % 70,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,62 % 11,16 % 14,30 % 13,66 %
Riskbuffert (%) 10,63 % 7,99 % 10,15 % 9,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,50 % 5,48 % 8,34 % 7,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 588 566 568 526
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Connectivity AB har 13 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord