Nyckeltal för Knivsta Catering Holding AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 117 838 615 568
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 0 0 0
Total omsättning 122 838 615 568
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 16 12 0
Övriga externa kostnader 176 174 189 182
Personalkostnader 141 4 329 247
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -317 -194 -530 -429
Rörelseresultat -197 644 86 139
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt -23 933 3 037 150
Skatt 0 131 9 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -23 933 3 037 150
Årets resultat -23 802 3 028 134
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 216 333 3 015 2 730
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 13 10 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 58 57 74 73
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 2 647
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -23 933 3 037 150
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 216 333 3 015 2 730
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 835 6 829 530 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 456 7 500 1 236 740
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 7 456 7 500 1 236 740

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 266 0 4 498 2 867
Övriga kortfristiga fordringar 62 0 82 69
Summa kortfristiga fordringar 328 0 4 580 2 936
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 602 1 426 3 072 2 112
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 930 1 427 7 652 5 048
Summa tillgångar 8 386 8 927 8 888 5 788

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 4 443 3 642 614 479
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -23 802 3 028 134
Summa fritt eget kapital 4 420 4 444 3 642 613
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 4 470 4 494 3 692 663
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 887 3 845 4 996 4 921
Summa långfristiga skulder 3 887 3 845 4 996 4 921
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 9 8 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 330 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 250 193 198
Summa kortfristiga skulder 29 589 201 203
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 8 386 8 927 8 888 5 788

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 120 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 120 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 3 206,90 % 242,11 % 3 806,97 % 2 486,70 %
Soliditet (%) 53,30 % 50,34 % 41,54 % 11,45 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,51 % 20,76 % 82,26 % 22,62 %
Riskbuffert (%) -1,06 % 9,80 % 33,58 % -3,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -69,23 % 104,53 % 481,79 % -452,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!