2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Klofsekry Aktiebolag

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 189 252 194 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 24 16 61
Övriga rörelseintäkter 27 0 0 0
Total omsättning 216 276 210 258
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 12 23 13 11
Handelsvaror 5 2 5 7
Övriga externa kostnader 47 52 51 52
Personalkostnader 121 194 114 166
Avskrivningar 0 0 0 1
Summa rörelsekostnader -185 -271 -183 -237
Rörelseresultat 30 5 27 21
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 32 5 27 23
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 32 5 27 23
Årets resultat 32 5 27 23
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 32 5 27 23
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 1 1 2
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1 1 2
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 1 1 1 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 33 52 6 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 75 71 85 69
Summa kortfristiga fordringar 108 123 91 69
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 120 60 62 84
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 228 183 153 153
Summa tillgångar 228 184 154 154

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 29 24 -3 -26
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 32 5 27 23
Summa fritt eget kapital 61 29 24 -3
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 161 129 124 97
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 4 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 55 52 30 58
Summa kortfristiga skulder 68 56 30 58
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 228 184 154 154

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 81 23 58
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 49 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 30 60 18 44
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 335,29 % 326,79 % 510,00 % 263,79 %
Soliditet (%) 70,61 % 70,11 % 80,52 % 62,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,88 % 3,88 % 21,77 % 23,71 %
Riskbuffert (%) 14,04 % 2,72 % 17,53 % 14,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,93 % 1,98 % 13,92 % 11,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 49 81 23 58