Klofsekry Aktiebolag

556450-8975 (Gräddö)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Klofsekry Aktiebolag

Information 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 252 194 197 188
Aktiverat arbete för egen räkning 24 16 61 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 5
Total omsättning 276 210 258 193
Rörelsens kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 23 13 11 8
Handelsvaror 2 5 7 10
Övriga externa kostnader 52 51 52 55
Personalkostnader 194 114 166 113
Avskrivningar 0 0 1 1
Summa rörelsekostnader -271 -183 -237 -187
Rörelseresultat 5 27 21 6
Resultat 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat före skatt 5 27 23 6
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 27 23 6
Årets resultat 5 27 23 6
Jämförelsestörande poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 27 23 6
Bokslutsdispositioner 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 1 2 2
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1 2 2
Finansiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa anläggningstillgångar 1 1 2 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kundfordringar 52 6 0 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 71 85 69 59
Summa kortfristiga fordringar 123 91 69 86
Kassa och bank 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 60 62 84 25
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa omsättningstillgångar 183 153 153 110
Summa tillgångar 184 154 154 112

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserat resultat 24 -3 -26 -32
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 27 23 6
Summa fritt eget kapital 29 24 -3 -26
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital 129 124 97 74
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 0 0 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 52 30 58 30
Summa kortfristiga skulder 56 30 58 39
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital och skulder 184 154 154 112

Noter

2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 81 23 58 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 39
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 60 18 44 29
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet (%) 326,79 % 510,00 % 263,79 % 284,62 %
Soliditet (%) 70,11 % 80,52 % 62,99 % 66,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,88 % 21,77 % 23,71 % 8,11 %
Riskbuffert (%) 2,72 % 17,53 % 14,94 % 5,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,98 % 13,92 % 11,68 % 3,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 81 23 58 39
Läs mer.