Nyckeltal för Klasse Möllberg Produktion AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 343 130 498 435
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 72 10 0
Total omsättning 344 202 508 435
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 38 0 29 0
Övriga externa kostnader 281 297 381 516
Personalkostnader 52 169 206 277
Avskrivningar 0 0 0 18
Summa rörelsekostnader -371 -466 -616 -811
Rörelseresultat -26 -265 -108 -377
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 1 777 259 -427 -29
Skatt 266 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 777 259 -427 -356
Årets resultat 1 511 259 -427 -29
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 73 205 318 14
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 777 259 -427 -356
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 327
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 730 811 1 201
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 730 811 1 201
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 500 730 811 1 201

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 39 0 0 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 57 71 120
Summa kortfristiga fordringar 42 57 71 127
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 644 355 9 22
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 1 686 412 80 148
Summa tillgångar 2 186 1 141 891 1 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 254 746 1 173 1 202
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 511 259 -427 -29
Summa fritt eget kapital 1 765 1 005 746 1 173
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 885 1 125 866 1 293
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 0 3 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 294 17 22 48
Summa kortfristiga skulder 300 17 25 56
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 2 186 1 141 891 1 349

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 460 750 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 562,00 % 2 423,53 % 320,00 % 266,07 %
Soliditet (%) 86,23 % 98,60 % 97,19 % 95,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 94,27 % 23,02 % -49,31 % -27,53 %
Riskbuffert (%) 60,01 % -1 171,01 % -1 288,12 % -53,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 496,50 % 40,77 % -149,80 % -85,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!