Nyckeltal för Klangrock AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 282 1 646 804 339
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 186 0
Total omsättning 1 282 1 646 990 339
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 44 17 29 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 79 36 43 49
Personalkostnader 636 655 453 332
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -759 -708 -525 -381
Rörelseresultat 524 938 464 -42
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt 389 703 356 -42
Skatt 84 146 69 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 523 938 462 -42
Årets resultat 306 557 287 -42
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 523 938 462 -42
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -134 -235 -106 0
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 1 0 427 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 110 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 1 110 427 1
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 137 1 179 907 886
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 2 138 2 289 1 334 887
Summa tillgångar 2 138 2 289 1 334 887

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 871 501 396 438
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 306 557 287 -42
Summa fritt eget kapital 1 177 1 058 683 396
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 1 227 1 108 733 446
Summa obeskattade reserver 736 602 367 261
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 72 15 18
Summa långfristiga skulder 2 72 15 18
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 2 23 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 168 506 195 162
Summa kortfristiga skulder 174 508 218 162
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 2 138 2 289 1 334 887

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 253 187 183 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 1 228,74 % 450,59 % 611,93 % 547,53 %
Soliditet (%) 82,76 % 67,79 % 75,22 % 71,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,56 % 60,45 % 46,04 % -6,58 %
Riskbuffert (%) 24,24 % 40,98 % 34,18 % -4,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,72 % 56,99 % 57,21 % -12,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord