Nyckeltal för Klangrock AB

Information 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 646 804 339 2 432
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 186 0 0
Total omsättning 1 646 990 339 2 432
Rörelsens kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 29 0 373
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 36 43 49 147
Personalkostnader 655 453 332 869
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -708 -525 -381 -1 389
Rörelseresultat 938 464 -42 1 043
Resultat 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat före skatt 703 356 -42 782
Skatt 146 69 0 172
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 938 462 -42 1 043
Årets resultat 557 287 -42 609
Jämförelsestörande poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 938 462 -42 1 043
Bokslutsdispositioner 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -235 -106 0 -261
Balansräkning 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kundfordringar 0 427 1 262
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 110 0 0 20
Summa kortfristiga fordringar 1 110 427 1 282
Kassa och bank 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 179 907 886 913
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa omsättningstillgångar 2 289 1 334 887 1 196
Summa tillgångar 2 289 1 334 887 1 196

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserat resultat 501 396 438 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 557 287 -42 609
Summa fritt eget kapital 1 058 683 396 609
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital 1 108 733 446 659
Summa obeskattade reserver 602 367 261 261
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 72 15 18 14
Summa långfristiga skulder 72 15 18 14
Kortfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 23 0 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 506 195 162 257
Summa kortfristiga skulder 508 218 162 261
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital och skulder 2 289 1 334 887 1 196

Noter

2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 187 183 0 171
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kassalikviditet (%) 450,59 % 611,93 % 547,53 % 457,85 %
Soliditet (%) 67,79 % 75,22 % 71,97 % 71,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 60,45 % 46,04 % -6,58 % 122,51 %
Riskbuffert (%) 40,98 % 34,18 % -4,74 % 87,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 56,99 % 57,21 % -12,39 % 42,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!