Nyckeltal för Klövenäs Profil AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 524 27 513 21 500 27 143
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 701 245 3 156
Total omsättning 22 225 27 758 21 503 27 299
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 13 506 19 153 13 415 17 340
Övriga externa kostnader 3 970 3 087 2 800 3 581
Personalkostnader 4 603 4 308 3 241 4 070
Avskrivningar 115 115 112 81
Summa rörelsekostnader -22 194 -26 663 -19 568 -25 072
Rörelseresultat 30 1 095 1 907 2 227
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 342 1 083 1 433 2 471
Skatt 321 244 323 342
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -70 1 042 1 888 3 171
Årets resultat 1 021 839 1 109 2 129
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 80 0 0 0
Externa räntekostnader 31 53 19 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -70 1 042 1 888 3 171
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 412 41 -455 -700
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 17 24 31 0
Inventarier 188 296 404 618
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 205 320 435 618
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 205 320 435 618

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 323 6 172 7 029 6 860
Summa varulager 5 323 6 172 7 029 6 860
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 717 3 558 4 432 3 444
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 644 0 356 266
Övriga kortfristiga fordringar 822 458 322 697
Summa kortfristiga fordringar 9 183 4 016 5 110 4 407
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 3 820 1 258 2 112
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 14 507 14 007 13 397 13 379
Summa tillgångar 14 712 14 328 13 832 13 997

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 261 3 422 6 713 4 583
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 021 839 1 109 2 129
Summa fritt eget kapital 5 282 4 261 7 822 6 712
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 383 4 362 7 923 6 813
Summa obeskattade reserver 119 1 531 1 572 1 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 400 4 400 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 400 4 400 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 027 1 991 2 479 5 041
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 402 921 965 416
Övriga kortfristiga skulder 1 381 1 122 893 609
Summa kortfristiga skulder 4 810 4 034 4 337 6 066
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 14 712 14 328 13 832 13 997

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 9 7 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 190,91 % 194,25 % 146,83 % 107,47 %
Soliditet (%) 37,19 % 38,32 % 65,66 % 54,56 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,28 % 18,98 % 20,79 % 41,53 %
Riskbuffert (%) -0,92 % 7,04 % 13,39 % 22,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,84 % 3,59 % 8,69 % 11,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!