Nyckeltal för Kia Sweden AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 157 580 6 226 560 5 038 870 4 449 680
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 329 0 0 695
Total omsättning 8 157 909 6 226 560 5 038 870 4 450 375
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 620 020 5 721 760 4 665 320 4 150 790
Övriga externa kostnader 231 677 233 489 216 303 190 676
Personalkostnader 79 423 79 371 71 671 69 302
Avskrivningar 7 555 7 270 6 204 6 056
Summa rörelsekostnader -7 938 675 -6 041 890 -4 959 498 -4 416 824
Rörelseresultat 219 233 182 113 78 576 33 559
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 217 890 180 028 77 726 23 489
Skatt 45 127 38 678 16 964 5 346
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 217 890 180 028 77 726 23 489
Årets resultat 172 763 141 349 60 762 18 143
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 6 3
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 169 1 939 480 648
Externa räntekostnader 174 147 375 9 426
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 217 890 180 028 77 726 23 489
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 334 9 455 8 281 8 051
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 334 9 455 8 281 8 051
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 057 11 307 12 843 11 637
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 057 11 307 12 843 11 637
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 503 2 114 1 781 1 524
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 503 2 114 1 781 1 524
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 23 893 22 876 22 904 21 212

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 145 610 967 584 1 833 720 841 604
Summa varulager 1 145 610 967 584 1 833 720 841 604
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 104 091 179 575 79 931 231 642
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 491 7 378 5 733 6 988
Övriga kortfristiga fordringar 50 713 23 270 17 997 14 251
Summa kortfristiga fordringar 161 295 210 223 103 661 252 881
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 563 600 1 554 790 11 825 103 680
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 870 500 2 732 600 1 949 210 1 198 160
Summa tillgångar 1 894 400 2 755 480 1 972 110 1 219 380

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 601 402 460 052 399 290 431 105
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 172 763 141 349 60 762 18 143
Summa fritt eget kapital 774 165 601 401 460 052 449 248
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 774 265 601 501 460 152 449 348
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 45 693 43 090 35 273 28 007
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 66 566 41 926 41 649 19 954
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 481 164 1 548 320 1 162 850 452 261
Övriga kortfristiga skulder 526 710 520 639 272 193 269 808
Summa kortfristiga skulder 1 074 440 2 110 880 1 476 690 742 023
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 894 400 2 755 480 1 972 110 1 219 380

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 66 68 60 59
Löner till styrelse & VD 3 644 3 161 2 858 5 614
Varav tantiem till styrelse & VD 650 550 310 175
Löner till övriga anställda 45 371 48 233 41 816 35 068
Varav resultatlön till övriga anställda 4 252 4 261 1 800 1 321
Sociala kostnader 27 129 25 187 22 859 20 997
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 993 1 683 1 418 1 213
Summa säkerheter 1 993 1 683 1 418 1 213
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 49 958
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 67,47 % 83,62 % 7,82 % 48,05 %
Soliditet (%) 40,87 % 21,83 % 23,33 % 36,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,14 % 29,93 % 16,89 % 5,23 %
Riskbuffert (%) 11,45 % 6,51 % 3,93 % 1,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,65 % 2,86 % 1,53 % 0,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 743 756 745 690
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!